Peter Magubane nga 1986 kusho Desmond Tutu

© Roger de la Harpe

Sebentela Kuthula

Peter Magubane ngumtfwebuli lowenta umsebenti lomuhle ngekhamera yakhe futsi utfole kwatiwa lokuhle etindzaweni tangaphandle.

Ngelwati lwa Peter basetjentisiwe kutsi baletse satiso kubantfu lababanti umbhalo lomuhle/loncomekako lokhomba kutsi kwentekani endzaweni leyahlukaniswa lenhle kepha nebuhlungu ngekwetfuka lokusetulu kwekuvuka kusuka nga June 16 1976. Kusukela lapho lomonakalo endzaweni/eveni letfu ugubhile futsi uvule umkhatsi ngalenhlekelele.

Peter usinike sonkhe litfuba lekutsi sibone kutsi ngaloku singatsintseka kutsi sinyakate ngekwenta lutfo kuze sisite kususa imphatfo lebuhlungu futsi siciniseke kutsi tintfo letitsetfwse ngu Peter Magubane ngaletitfombe takhe latitsatsa ngalekhamera yakhe angeke kuphindzeke futsi nafutsi emhlabeni/eveni letfu. Sebentela umtsetfo uphindze usebentele kuthula.

Desmond Tutu

Lomunye webantfu labakhulu base Ningizimu Afrika labatsandvwako, Desmond Tutu watiwa kakhulu ngekulwela emalungelo ebantfu nangekuwina umklo...more