Peter Magubane ke Desmond Tutu go ka 1986

© Roger de la Harpe

Mošomo wa go tliša khutšo

Peter Magubane ke modiri wa bokgabo ka lens gomme ga botse o tloga a hweditše botumo bja boditšhabatšhaba. Bokgoni bja Peter bo šomišitšwe go tsebišo go babogedi ka bopharang le rekoto ye e makatšago ya seo se diragetšego ka nageng ye botse eupša manyami ye e kgaoganego ka go phatlalatša ga dikgaruru tša go tloga ka 16 Phupu1976.

Go tloga fao mathata ka nageng ya rena a tibile gomme re bokgole bja tedu le mathata. Peter o re fa ka moka ga rena sebaka sa go lemoga gore se ka fao mohlomongwe re ka šišinywa go tšea magato a re ka a kgonago go thuša go kgaoganya kgethologanyo le go netefatša gore ditiragalo tša go swana le tše di tšerogo ke dilense tša Peter Magubane ga di ka se sa bušeletšwa gape le gape ka nageng ya rena. Šomela toka gomme šomela khutšo.

Desmond Tutu

Yo mongwe wa bahlopmphego ba bantši bja mo Afrika Borwa, Desmond Tutu e tsebegago kudu ka go ba molwala ditokelo tša botho gomme ka 1984 o...more