Incwadi eya kuDorh. Peter Magubane ebuya kuNelson Mandela

ISewula Afrika iyazikhakhazisa ngokunotha kwamasiko kanye nendabuko. Nanyana okhunye kwesiko pilo sele kulahliwe nje, okhunye kwakho kusese yincenye yepilwethu yangamalanga, kanengi kuyasivanga nabanye kanye nokutjha okwenzeka umvango okarisako wokudala nokutjha.

U-Peter Magubane, owenze umfakela omkhulu ekubikeniindiba ngeenthombe ematjhumini amane weminyaka, usebenzise ikghono lakhe njengomthathiinthombe ukwenzela ukugadangisa igugu lelizwe lomphakathethu kanye nerekhodi lekusasa. Kuyangithokozisa ukuthola ithubeli lokwenza umfakela wokuzithoba emizameni ehlakaniphileko.

NELSON MANDELA
uMongameli
Womzantsi Afrika

Peter Magubane's Career

U-Peter Magubane, ngomunye wabosokhamera abagidingwa khulu eSewula Afrika. Wagadangisa bewatlola phasi ezinye zeenkhathi eziqakatheke khulu ...more