Incwadzi leya ku Dokotela Peter Magubane lebuya ku Nelson Mandela

iNingizimu Afrika iyatigcabha ngemcebo webevu/emasiko abo kanye nenkholelo yabo langafanani. Nomanje letinye tinkholelo temasiko setishiyiwe/tilahliwe, labanye basenta incenye lebalulekile yetimphilo tetfu temihlangemihla, kkuhlanganyela njalonjalo nalabanye kanye netimo tesimanje kwentela kumelela tintfo letijabulisako talokusha kanye nalokudzala.

Peter Magubane, lowente umnikelo loncomekako kubuntsatseli bekutfwebula eminyekeni lemine leyengcile, wasebentisa lwati lwakhe njengemtfwebuli ekutsatseni imicebo yesive yebantfu ayibhalele titukulwane letiseta. Ngiyajabula ngekutfola lelitfuba lekwenta kutitfoba kutinikela lokunekutitfoba kwentela kwakha kutimisela.

Nelson Mandela
Mengameli
weRepublic ye Ningizimu Afrika