Umsebenti wa Peter Magubane

© David Meyer-Gollan

Umtfwebuli wa Nelson Mandela

Washaywa futsi imphumulo yakhe yaphulwa ngemaphoyisa elubandlululo. Wadutjulwa, washaywa tintfo letisatindumbu letisetjentiswa etibhami letimfisha, waboshwa ngekuphindvwaphindvwa, waboshwa emalanga lamakhulu lasihlanu nemashumi lasiphohlongo nesitfupha — sikhatsi lesidze sekuboshwa wedvwa kanye nekuvalwa iminyaka lesihlanu ekwenteni emsebentini wakhe.

Peter Magubane, munye wemadvodza latsatsa titfombe la Ningizimu Afrika lowatsatsa konkhe ngekugalakuja kwakhe lokudze. Watsatsa waphindze wenta umlandvo ngaletinye tikhatsi letinhle kakhulu temlandvo kanye netintfo letinye tala Ningizimu Afrika kusuka ekumasheni kwabo make nabaya ePitoli, nabaya ecaleni eRivoniya, kubulawa kwebantfu eSharpeville, kuvuka kwa June 16 1976 futsi, muva, kukhululwa kwa Nelson Mandela.

Wabanelitfuba lwekukhetswa nguMengameli Nelson Mandela njengemtfwebuli wakhe waphindze watsatsa ngemphilo ya Madiba ngemuva kwekukhululwa kwakhe. Magubane wakenta umtfwalo wemphilo yakhe kutsi asebentise ekhamera yakhe kutsatsa umlandvo aphindze akhombise lokungasuye umtsetfo. ʺ Lekhamera bekusibhamu sami. Ngakhona kubulala lubandlululo ‘ngesibhamu sami’ ʺMagubane wachaza. ʺBengifuna kukhulula lelive ngaphandle kwekusebentisa sibhamu mbamba/seliciniso.

Iminyaka ye Milandvo Yetintfo

Umsebenti wa Magubane wacala eDrum, lapho khona Jurgen Schadeberg, lobekangu Machuzu Webatfwebuli, wamtsatsa ngaphansi kweliphiko lwakhe. Kukhululeka kwakhe kwekucala wenta ngemhlangano we ANC ngemnyaka wa 1955. Kusuka lapho, uhlanganise iminyaka yetintfo temlandvo, asebenta ngekufihla entela kutfola letinye titfombe ngasensee ngaletinye tikhatsi ngekubhacisa ikhamera yakhe ebhayibhelini leligubhile, esinkhweni lesigcwele.

ʺUmangifuna kutsatsa sitfombe kantsi awungifuni kutsi ngitsatse, ngitotfola indlela. Emva kwemalanga emakhulu lasihlanu nemashumi lasiphohlongo nesitfupha ngihlaliswe ngingedvwa yini lenye lengingayesabaʺ ? ngemnyaka wa 1967, wajoyina iRand Daily Mail, futsi kekulapho kutsintsa kwakhe nemtsetfo kwacala khona: waboshwa abe atsatsa umfanekiso bowungaphandle endlini ya Winnie Mandela, wagcinwa esitokisini ayedvwa, kepha emacala akhe asuswa.

Wabeswe unikwa sijubo sekuvalwa emsebentini wekutfwebula iminyaka lesihlanu noma ke kungena etindzaweni temaphephandzaba.

Loku kwalandzelwa kubanjwa emalanga lamashumi layimfica nesiphohlongo, tinyanga letisitfupha ‘ejele, phindze lokunye kubanjwa. Ngemuva kwekucitsa emalanga lamakhulu lasihlanu nemashumi lasiphohlongo nesitfupha abanjiwe eModderbee kanye nase Pitoli, wakhululwa — ngesikhatsi lesikahle sekushutha kuvukwa kwa June 16

Kubongwa eNingizimu Afrika naseTindzaweni Tangaphandle

Abenguloku anikwe imisebenti yiMagazoni yeTime Yesive sangaphandle kanye neTemidlalo neMifanekiso. Magubane ubongwe la Ningizimu Afrika kanye nangaphandle, ngekuhlonyeliswa imihlomelo leyimfica yebudokotela. Ushicilele tincwadzi tincwadzi letingetulu kwemashumi lamabili nakutsatfu wase ulungiselela incumbi yetitfombe latikhombisa.

Snapshot of Dr Peter Magubane's Career

Ngemnyaka wa 1990, Peter Magubane wakhetfwa njengemtfwebuli wa Nelson Mandela kutsi atobhala ngekungena kwelelive kunkhululeko yekukhetsa ye...more