Sitfombe Semusebenti wa Dokotela Magubane

Kuya Ngasekupheleni kwa 1950

Buya emuva ngesikhatsi na Dokotela Peter Magubane ekupheleni kwa 1950. Utentele licashata emhlabeni. Muva wente umsebenti wekucala lomkhulu, ku African National Congress (ANC), enta nge Drum magazine. Umhleli Tom Hopkinson unetiseke kakhulu ngalomsebenti walomtfwebuli lomncane. Peter utochubeka asebente ngekwatisa babhali be Drum, kufana ne ʹNude ʺKuphasaʺ Kuhamba’ kuveta kwehliswa kwekuphasa kwemtsetfo kanye nemphatfo yebantfu labamnyama la Ningizimu Afrika.

Umnyaka lolandzelako, Peter wawina indzawo yekucala neyesitsatfu kumncintiswano wekutfwebula. Lomtfwebuli titfombe lomhlophe lotsetse indzawo yesibili wala kuchawula ngesandla sakhe. Ngaphandle kwalobugudlugudlu ngalesosikhatsi, umsebenti longavimbeki uyavulwa. Ngesikhatsi lesifanako, iSophiatown ibulewe, iwiselwe phansi. Kanyekanye naleleminye imindeni, waphocelelwa wasuswa - wagutjwa waphindze wabekwa eDiepkloof.

Kubhala ngeTintfo Letimcoka

Ngemnyaka wa 1960 kanye na 1970, insha kuletinye tindzawo talamhlabeni tibona umzabalazo ngemculo kanye nembhikisho. Kulomhlaba wasekhaya, lentsatseli yekutfwebula, nyalo ngeminyaka yakhe yemashumi lamatsatfu, ubhala ngetintfo letimcoka lekufana nekuBulawa kwebantfu eSharpville - kanye nelicala le Drum Magazine lelise Rivonia.

1980 Wavula Iminyango Yangaphandle

Lomnyaka wa 1980 wavula iminyango yangaphandle kuntsatseli letfwebulako Dokotela Peter Magubane. Umsebenti we United Nations High Commissioner weTihlupheki ichubela umsebenti wayo la Afrika. ʹLokulamba noma kufa lakuvetako etindzaweni letifana nabo Somalia kanye ne Ethiopia ngaletitikhatsi ʹTikutsintsa esimongweni sakho.ʹ Ngaso sona lesosikhatsi, usebentela iTime Magazine yala Ningizimu Afrika.

Kumunye umsebenti, ngemnyaka wa 1985, wabhala ngesifo semfundzi eNatalspruit. Kwatsi nakucala budlova ngalelolanga wadutjulwa emahlandla lalishumi nesikhombisa ngaphansi kwelikhalo ngemabhola lamancane. Wabuyela emuva kulesiphitsiphitsi ngekushesha, ngemnyaka wa 1986, wangena wasita lomunye make kanye nemntfwanakhe loyitfombatana esicukwini lebesikwatile sase Leandra.

Umtfwebuli wa Nelson Mandela

Ngemnyaka wa 1990, Peter Magubane wakhetfwa njengemtfwebuli wa Nelson Mandela kutsi atobhala ngekungena kwelelive kunkhululeko yekukhetsa yeminyaka lemine. ʹLenhlobo ye ʺkutfwebula kwsepolitikiʺ lomsebenti lebengiwenta babebasejele walungiselela lendlela yami kutsi ngikhetfwe njengemtfwebuli lotolandzela Mandela konkhe lapho ayakhona kuze kufike sikhatsi lapho khona aba Ngumengameli welive lase Ningizimu Afrika.

'Ngajabula!ʹ wahleka Peter. Yini lenye lengetulu lengentiwa ngumtfwebuli titfombe kunekutsi abitwe kutsi atolandzela imphilo ye ngilozi? Kwabakuhle kukhetfwa kubatfwebuli lebebabaningi kutsi ngilandzele lendvodza lenemandla nesibindzi. Bengati kutsi kumele ngitimisele nangakha lemphilo yakhe njengoba ngangiyibona, kuze kubengulesikhatsi atsatsa sikhundla sebuNgameli’.

Imihlomelo Leminingi Yangaphandle

Peter wabhala tincwadzi letisitfupha, letintsatfu tato tavalwa la Ningizimu Afrika ngemnyaka wa 1970 na 1980: Magubane we Ningizimu Afrika, Ngimnyama njengobe Nginjalo kanye ne Umntfwana Lomnyama. Ngesikhatsi semsebenti wekunconywa kwa Dokotela Peter Magubane ngemsebenti wakhe kwaba nenkhulumo leyashiwo kutsi ʹIncumbi yetintfo temoya iveta tintfo letincane tendzawo kunaloko kwemsebenti wa Magubane ayedvwa lakubutsisile!ʹ Sifundvo sakhe – inkinga iyalingana ngebubanti – ngekuhambela, kusukela ekuhlobiseni buve kuya ekukhombiseni imphilo yekukhetsa la Ningizimu Afrika.

Emkhatsini walemihlomelo leminingi yangaohandle Peter layitfola, kukhona munye umhlomelo loneligcabo lendzawo eshelufini lakhe: kucondza kwemiSebenti Lephambili weli Kiliasi Lesibili, lawutfola kulobekanguMengameli Nelson Mandela ngemnyaka wa 1999. ʹNgitfole nemihlomelo yetitfombe leminengi, kepha lona munye lengawutfola ku Madiba nguwona lengibambelele kuwo kakhulu. Uma unemhlomelo lochamuka endvodzeni lefana na Mandela — yini lenye longayifuna lengetulu? Asho atigcabha.

Translated by Phindile Malotana