Ibizelo lika-Peter Magubane

© David Meyer-Gollan

Umthathiinthembe kaNelson Mandela

Wabetjhwa begodu wazifumana sele aphulwe ipumulo mapholisa webandlululo. Wadunyuzwa, wabetjhwa, wabotjhwa amahlandla ambalwa, wavalelwa amalanga ama-586 – isikhathi esingeside khulu esaziwako sokuvalelwa ejele lokuvalelwa uwedwa begodu wajanyiswa iminyaka emihlanu yokuthi angenzi umsebenzakhe.

U-Peter Magubane, ngomunye wabosokhamera abagidingwa khulu eSewula Afrika. Wagadangisa bewatlola phasi ezinye zeenkhathi eziqakatheke khulu zomlando kanye nezehlakalo eSewula Afrika ukusuka emtjhagalweni wabafazi wokuya ePitori, Rivonia Trial, i-Sharpeville massacre, ukuvukelwa komnbuso kwangomhlaka-16 kuMgwengweni 1976 begodu, ngokukhamba kwesikhathi nokutjhatjhululwa kwakaNelson Mandela.

Waba nethuba lokuhlonitjhwa njengokuphiwa umsebenzi wokuba mthathiinthombe kaNelson Mandela begodu wagadangisa ipilo kaMadiba ngemva kokutjhatjhululwa kwakhe.

UMagubane besele akwenze kwaba yipilwakhe ukusebenzisa ikhamerakhe ukufodana nokugadangisa umlando begodu nokumbula ukungenziwa kuhle kobulungiswa. “Ikhamera begade kusigidi sami. Begade ngikghona ukubulala ibandlululo ngesigidi sami” kuqinisekisa uMagubane. “Begade ngifuna ukutjhaphulula inarha le ngaphandle kokusebenzisa isigidi.”

Amatjhumi Weminyaka Wezehlakalo Zomlando

Ibizelo likaMagubane lathoma e-Drum Maganize, lapho u-Jurgen Schadeberg, obekayi-Chief Photographer, wamfaka khona ngaphasi kwephiko lakhe. Ukuthoma kwakhe ukuvusa ihloko kwaba kulokha nakafoda i-1955 ANC convention. Ukusukela lapho, wagadangisa izehlakalo zamatjhumi weminyaka zomlando, asebenza ngokukhukhutha ukuthi athole iinthombe ngefihlo ngokuthi kesinye isikhathi afihle ikhamerakhe, ngokufihla hlangana nebhayibheli, nofana hlangana nelofu loburotho.

“Nangabe ngifuna ukufoda isithombe begodu wena awufuni bonyana ngisithathe, ngizokuthola indlela. Ngemva kwamalanga ama-586 wokuvalelwa ngejele lokuvalelwa uwedwa, ungabe usasabani?” Ngomnyaka ka-1976, wahlanganyela ne-Rand Daily Mail, begodu ukuphambana kwakhe nemithetho kwathoma godu: wabotjhwa asalinga ukudofa umtjengiso ngaphandle kwendlu ka-Winnie Mandela, wavalelwa ejele lokuvalelwa uwedwa, kodwana amaqalakhe asulwa.

Ukusuka lapho wathweswa ukujanyiswa kweminyaka emihlanu ebegade kumvimbela bonyana angasebenzi njengomthathiinthombe nofana engene emasangweni wephephandaba. Lokhu kwalandelwa malanga ama-98 wokuvalelwa, iinyanga ezisithandathu ejele, lePitori, watjhatjhululwa –ngesikhathi sokufoda ivukelambuso yangomhlaka-16 kuMgwengweni.

Uhlonitjhwa e-SA kanye Nephasini zombelele

Wanikelwa imisebenzi basabalalisi abasezingeni leentjhabatjhaba i-Time Magazine and Sports Illustrated. UMagubane wahlonitjhwa eSewula Afrika kanye nakezeentjhabatjhaba, wahlonitjha ngabonongorwana abalithoba bobuDorhodera. Wakhupha iincwadi ezingaphezu kwamatjhumi amabili nantathu begodu kwakhonjiswa iinthombe zakhe ezinengi esitegi.

Snapshot of Dr Peter Magubane's Career

Ngomnyaka ka-1990, uDorh. Peter Magubane ukhethwa njengomthathiinthombe kaNelson Mandela osemthethweni ukuthi abike bekagadangise ukutjhugul...more