Lokwalo go ya go Dr Peter Magubane go tswa go Nelson Mandela

Afrika Borwa e ipela ka khumo ya yona ya dingwao tsa mefutafuta le ditso. Le fa dingwe tsa dingwao tsa setso di phuagantswe, tse dingwe di santse di bopa karolo e e botlhokwa ya matshelo a rona a tsatsi le letsatsi, ka nako dingwe di a tswakana le go kopana le sejwalejwale go fana ka motswako wa segologolo le segompieno.

Peter Magubane, yo a ntseng le seabe se se tswileng diatla mo batsayaditshwantshông jwa dikgang mo dingwagasomeng di le nne tse di sa tswang go feta, o dirisitse bokgoni jwa gagwe jaaka motsayaditshwantshô go tshwantsha letlôtlô leno la bosetšhaba la morafe wa rona, le go le gatisetsa nako e e tlang.

Ke motlotlo go nna le tshono eno ya go aba sengwe ka boikobo go tsweletso ya botaki.

NELSON MANDELA
Mopresidente
Naga Ya Afrika Borwa