Lengwalo la go ya go Ngaka. Peter Magubane go tšwa go Nelson Mandela

Aforika Borwa e ikgogomoša ka mahumo a setšo a go fapafapana le ditlwaelo. Le ge e le gore ditlwaelo tše dingwe tša setšo di tlogetšwe, tše dingwe di sa bopa karolo ye bohlokwa ya maphelo a rena a letšatši le letšatši, gantšhi go hlakana ye nngwe le ye nngwe le dilo tša sebjalebjale go laetša tiragalo ya maemo a go gahlana gomme a sa bolele se tee ya go makatša ya kgale le tše mpsha.

Peter Magubane, yo a nago le seabe sa maleba mo go ageng bobega ditaba bja botšea diswantšho go feta mengwaga some ye mene ye e fetilego, o šomišitše ditalente tša gagwe bjalo ka motšea diswantšho go ngwadiša letlotlo le la naga ya setšhaba sa rena le go e rekotela le meloko ye e tlago . Ke hlomphilwe go fiwa sebaka se sa go ba le seabe se se nnyane go leka tša maithomelo.

NELSON MANDELA
Mopresidente
Repabliki ya Aforika Borwa

Peter Magubane's Career

Peter Magubane, o mongwe wa batšea diswantšho ba go ketekwa kudu ka Aforika Borwa ka moka o tšere tše maatleng a gagwe. O tšere le go g...more