Incwadi eya ku Dr. Peter Magubane esuka ku Nelson Mandela

Umzantsi Afrika uyazingca nge nkcubeko namasiko ayo ahlukeneyo. Nangona amanye amasiko etyeshelwe, amanye aseyi ngxenye yobomi bethu bemihla ngemihla, athi adibane enze imincili xakudibana okutsha nokudala.

UPeter Magubane, obene galelo elimangalisayo ekufoteni nokuba ngunondaba kwiminyaka engamashumi amane edlulileyo, uthe wasebenzisa isakhono sakhe sokuba ngumfoti ethatha imifanekiso obalulekileyo esizweni nase kuhlaleni, kwaye wayishicilela ngendlela ekhethekileyo ,eyiyo ngqo. Ndiyazingca ngoku fumana ithuba lokuba negalelo kumsebenzi ebukeka ngolu hlobo.

NELSON MANDELA
uMongameli
Womzantsi Afrika

Peter Magubane's Career

UPeter Magubane, umfoti owaziwayo kwaye obhiyozelwayo kweli loMzantsi, wagqitha kubo bonke ubunzima. Ushicilele wathatha imifanekiso yemini ...more