Ukubukwa kwakaDorh. Peter Magubane ngu-David Meyer-Gollan

© David Meyer-Gollan

Iinthombe Zitjho Okukhulu

Ukusaka eentradeni zemalokitjhini ukuya eendleleni zalapho amandla akhona, u-Peter Magubane uqede isiquntu sesentjhuri afodana nofana agadangisa umzabalazo wokulwisana nebandlululo kanye nezinye iinkinga umphakathi ohlangabezene nazo. Ngaleso isikhathi wakghona ukwazi ncono uNelson Mandela – kokuthoma lapho asesemncani khona njengomrholi wepolotiki ebegade enza ezibukwako inarha yoke, kanye nangokuba liqhawe lomzabalazo.

Eminyakeni leyo kwakhiwa ubudlelwano obuqinileko phakathi kwabosopolotiki ababilaba – loyo okhuluma ngamezwi kanye nezenzo, naloyo okhuluma ngekhamera.

Ngemva kokutjhatjhululwa kwakaMandela ngoMhlolanja ngomnyaka we-1990, u-Magubane wakhethwa njengomthathinthombe wakhe osemthethweni ukwenzela ukugadangisa ukwamela entandweni yenengi kweminyaka emine yeSewula Afrika.

Ukusuka ethubeneli, wakha amathuba amanengi weenthombe ngalokho okwenzakala endleleni yokuyamela etjhaphulukweni lepolotiki. Kuhlekuhle, uMagubane begade anobungeno bezinga eliphezulu emndenini kaMandela.

Ibizelo Eliphumelele khulu

UDorh. Peter Magubane ngomunye wabathanthiinthombe beSewula Afrika abahlonitjha ezingeni leentjhabatjhaba khulu. Wathoma ngebizelo lakhe elikhethekileko ngomnyaka ka-1954 ne-Drum magazine, eyamthatha yamfaka ekabeni yamajima wokulwisana nebandlululo.

Ngemva kweminyaka yokusebenzela i-Drum Magazine, wakhombisa e-Europe begodu wafunda e-United States. Ekhabo ngomnyaka ka-1966, wahlanganyela nephephandaba i-Rand Daily Mail.

Ngesikhathi sokusuka ngoMgwengweni 1969 ukuya ku-1971 u-Peter waqeda amalanga ama-586 ejele yokuvalelwa uwedwa, begodu kwathi ngokukhamba kwesikhathi wajanyiswa njengomthathiinthombe iminyaka emihlanu. Ukusuka ngo-1980s u-Peter wasebenzela i-Time magazine.

Kwathi ngomnyaka ka-1990 wakhethwa njengomthathiinthombe kaNelson Mandela osemthethweni ukwenzela bonyana afode ukwamela ekutjhaphulukeni ngokwepolotiki okutjha kweSewula Afrika. U-Peter Magubane ufumene abonongorwana abambalwa bokuhlonitjhwa mayelana nokuzimisela kanye nomfakela omkhulu abe nawo emkhakheni wezeenthombe.

Hlangana nabonongorwanaba: kune- Mother Jones-Leica Lifetime Achievement Award; Martin Luther King Luthuli Award; Fellowship from the Tom Hopkinson School of Journalism; kanye nama-Honorary Doctorates amane emayunivesithi weSewula Afrika ahlukahlukeneko.

Ngaphezu kwalokho, waba mumuntu onzima wokuthoma ukufumana unongorwana weenthombe – ngomnyaka ka-1958 wafumana unongorwana womnyaka obizwa i-Best Press pictures. Namhlanje u-Peter Magubane uqalelele khulu ekuhlukahlukeni kwendabuko kanye nokwenziwa kwamasiko eSewula Afrika.

Dr Peter Magubane

UDokgodere uPeter Magubane ,omthathi nthombe owaziwa iphasi loke zombelele,wabelethwa nge 18 zakaTjhirhweni 1932 endaweni yange Vrededorp wa...more