Hlompho ya go ya go Ngaka. Peter Magubane ka David Meyer-Gollan

© David Meyer-Gollan

Diswantšho di bolelela godimo

Go tšwa mebileng ya metsesetoropo go ya mekgokgothwaneng ya maatla, Peter Magubane o feditše go feta seripa sa ngwagakgolo a tšea diswantšho tša ntwa kgahlanong le kgethologanyo ga mmogo le tše dingwe tša setšhaba. Mo nakong ye o tlile go tseba Nelson Mandela ga botse- la mathomo ka ge e le moetapele wa sepolotiki yo moswa a bego a dira maphotho ka nageng ka bophara, gomme go tloga fao ka setsebegi sa ntwa kgahlanong le kgethologanyo.

Mo go yeng ga mengwaga ye mebedi bofora gareng ga ‘boradipolotiki’ ba babedi ba bofana - motho yo a boletšeng ka mantšu le ditiro, yo a bolela ka setšeadiswantšho sa gagwe.

Ka morago ga tokollo ya Mandela ka Dibokwana 1990 Magubane o kgethilwe bjalo ka motšea diswantšho wa gagwe wa semmušo wa go tšea diswantšho tše ntšhi ka ga Aforika Borwa mo mengwaga ye mene ya go fetogela go temokrasi. Go tšwa go sefala se, o hweditše dibaka tša go dira diswantšho tša bontšhi tšeo di diragetšego go bapela le tsela ya go meputso ye mpsha ya sepolotiki. Gagologolo, Magubane o be a e na le phihlelelo ya bohlokwa ya Mandela le ba lapa la gagwe.

Mošomo o o hlomphegaggo

Ngaka Peter Magubane o mongwe wa batšea diswantšho ba Aforika Borwa ba mogoswi wa boditšhabatšhaba. O thomile mošomo wa gagwe wa go hlomphega ka 1954 le kgatišobaka ya Drum, yeo e mo tsentšheng gare ga lesolo la go hlohla.

Ka morago ga mengwaga ya Drum Peter o bontšhitše ka Yuropa le go ithutilela ka United States. Go boa gae ka 1966, o ile a tsenela kuranta ya Rand Daily Mail. Ka lebaka la go tloga ka Phupu 1969 go ya 1971 Peter o tšere palomoka ya 586 ya matšatši a tswaletšwe kgolegelong e le tee, gomme ka morago o ile a iletšwa bjalo ka motšea diswantšho mengwaga ye mehlano.

Go tšwa go di1980, Peter gape o šometše kgatišobaka ya Time. Ka 1990 o kgethilwe bjalo ka motšea diswantšho Nelson Mandela wa semmušo wa go tšea diswantšho tše ntšhi ka ga Aforika Borwa mo mengwaga ye mene ya go fetogela go temokrasi. Peter Magubane o amogetše difoka tša go fapana ka ga boikgafo le kabelo go lefase la go tšea diswantšho.

Magareng ga tše ke: sefoka sa bopelong ka moka Mother Jones-Leica; sefoka sa Martin Luther King Luthuli; Fellowship ya go tšwa go Sekolong sa Bogaši bja ditaba sa Tom Hopkins; le Mangwalo a Bongaka a mane go tšwa diyunibesithing tša go fapafapana ka Aforika Borwa.

Godimo ga moo, e be e le motho moso wa mathomo ka Aforika Borwa go hwetša sefoka ka seswantšho sa gagwe – ka diphenkgišano tša diswantšho tše kaone tša ngwaga tša Bet Press ka 1958. Lehono Peter Magubane o lebeleditše dilense tša gagwe go ditšo tša go fapafapana le mekgwa ya setšo ya maAforika Borwa.

Dr Peter Magubane

Ngaka Peter Magubane, motšea diswantšho wa go tuma wa boditšhabatšhaba, o belegilwe ka la 18 Pherekgong 1932 ka Vrededorp gomme a golela...more