Sikhumbuto sa Dokotela Peter Magubane kusho David Meyer Gollan

© David Meyer-Gollan

PTitfombe Tikhuluma ngekumemeta

Kusuka etitaladini tesikomplazi kuya etindleni tekuphatsa, Peter Magubane wacitsa ngetulu kwehhafu wemnyaka leyendlulile atfwebula inhlupheko kuliwa nekuhlukumeteka kanjalo netinkinga temhlaba. Ngalesikhatsi watfola kwati Nelson Mandela kahle – ekucaleni njengemholi lomncane wetepolitiki lobekenta kuphakama kulelive, waphindze waba ngumbusi welubandlululo.

Ngekuhamba kweminyaka buhlobo bakheka emkhatsini walababili ‘bepolitiki’ – lebebakhuluma ngemavi phindze bakhombise, lolomunye bekakhuluma ngekhamera yakhe.

Emuva kwekukhululwa kwa Mandela ngenyanga yeNdlovana 1990, Magubane wakhetfwa njengemtfwebuli longuye lotobhala ngekushintja kwe Ningizimu Afrika ngeminyaka yayo yesine nayingena ku nkhululeko. Kulendlela le, wenta incumbi yetitfombe letingabaleki letavela ekuhambeni kwendlela kuya ekwabeleni kwepolitiki. Ikakhulu, Magubane bekanemvumo yekungena kuMandela kanye nemndeni wakhe.

Umsebenti Lohlukile

Dokotela Peter Magubane ngumunye webatfwebuli bala Ningizimu Afrika lodvunyiswako. Wacala ngalomsebenti lohlukile ngemanyaka wa 1954 ku Drum magazine, lokwamtsatsa kwammikisa enhlitiyweni wemoya wekukhankasela kungagcilateki. Ngemuva kwenyaka ka Drum, Peter waya eEurope wayofundzela eUnited States.

Wabuya ekhaya ngemnyaka wa 1966, wajoyina iRand Daiy Mail lebeyenta liphephandzaba. Ngesikhatsi sa June 1969 kuya ku 1971 Peter wacitsa emalanga lamakhulu lasihlanu nemashumi lasiphohlongo nesitfupha ajeziswa yedvwa, kwatsi muva wamiswa kuba ngumtfwebuli wetitfombe iminyaka lesihlanu. Kusuka ngemnyaka wa 1980, Peter wasebentela iTime magazine.

Ngemnyaka wa 1990 wakhetfwa njengemtfwebuli wa Nelson Mandela kubhala ngekushintja kwe Ningizimu Afrika nayingena kutepolitiki ngelushintjo. Peter Magubane watfola incumbi yemihlomelo ngekutinikela kwakhe kanye nemsebenti wakhe lomuhle kulomhlaba ngekutfwebula kwakhe.

Emkhatsini waloku ngu: Mhlomelo we Mother Jones-Lieca we Lifetime; Umhlomelo wa Martin Luther King we Luthuli; we Fellowship lophuma esikolweni setintsatseli iTom Hopkinson; kanye nalemine Imihlomelo lephuma kumanyuvesi ala Ningizimu Afrika lahlukahlukene.

Ngekwengeta, wekucala lomnyama wala Ningizimu Afrika kutfola umhlomelo ngekutfwebula kwakhe – nga 1958 Titfombe Letinhle kakhulu temnyaka. Namuhla Peter Magubane ubuke kakhulu emalensi lahlukahlukene ngenkholelo kanye nekulungiselela buve be Ningizimu Afrika

Dr Peter Magubane

Dokotela Peter Magubane, intsatseli yetitfombe mhlabawonkhe, yatalwa ngenyanga yaBhimbidvwane ngelisuku lelishumi nesiphohlongo ngemnyaka wa...more