uBomi buka Dr. Peter Magubane

uDr.Peter Magubane, umfoti wendaba owaziwayo kwizwe lonke, wazalwa ngomhla we 18 January ngonyaka ka 1932 eVrededorp , waze wakhulela eSophiatown. Wathi banothando lokufota, mhla utata wakhe owaye ngusomashishini othengisa iziqhamo, wamphathela ikhamera eyaziwa ngokuba yi Kodak Brownie eseyi nkwenkwana efundayo. Umsebenzi wakhe wokuba ngumfoti waqala ngexesha uMzantsi Afrika ulwela inkululeko.

Ubomi buka Dr. Peter Magubane bokuba ngumfoti baqala ngo 1955 emveni kokuba ezibandakanye ne ncwadi yeendaba iDrum Magazine njengomqhubi nomhambisi posi. Kungekudala waye wafumana umsebenzi njengo mncedisi ka Jurgen Schadeberg kwindlu ekusetyenzelwa kuyo yemifanekiso. Owona msebenzi wakhe mkhulu yayi kuku shicilela inkomfa yango 1955 ye African National Congress.

Wasebenzisa ikhamera yakhe ukuthatha imifanekiso nomzabalazo wabantu abamnyama eMzantsi Afrika ngexesha lwengcinezelo. Le mifanekiso yafikelela kono ndaba bezwe lonke kubonakalisa ukuswela bulungisa obabusenzeka eMzantsi Afrika ngelo xesha. Eli ke libali lendoda enkulu ekhathazwa kukuba eminye yemifanekiso yayo ayizange ifikelele konondaba bamazwe onke ngenxa yokuba amapolisa amnyanzelisa okokuba aveze ifilimu ye khamera yakhe elangeni ukuze kutshalale imifanekiso, baphinda bamophula nempumlo.

uPeter waye shicilela nge khamera yakhe uqhanqalazo oluchasene nomthetho we pasi, ukuvuka ko Mkhonto Wesizwe, ukubanjwa kuka Nelson Mandela, ityala iRivonia Trial, isibheno se ANC , uqhanqalazo lwase Sharpville, ukuqala kwe Black Consciousness Movement ka Steve Biko, uqhanqalazo lwabafundi eSoweto. Kuqhanqalazo lwase Soweto waxelela abafundi okokuba “uMzabalazo ongashicilelwanga, ayisinguwo umzabalazo”. Ngenxa yendima yakhe kuqhanqalazo lwase Soweto, indlu yakhe yatshatyalaliswa ngomlilo ze wavalelwa nabanye onondaba abamnyama ithuba elingange ntsuku ezi likhulu, amashumi amabini anesithathu (123). Isicelo sakhe ngonyaka ka 1957 sokuzibandakanya ne “ All White Photographic Society of South Africa” saye asavunywa. Abafoti be Drum baze baqala umbutho I” Non- racial Progressive Photographic Society”. Ngonyaka ka 1961. uDr Magubane wayengu mfoti wokuqala omnyama eMzantsi Afrika wokubonisa umsebenzi wakhe esidlangalaleni.

Abaphathi bakhe kwiphepha ndaba iRand Daily Mail baye bamenzela elakhe igumbi lokusebenza ngama foto. Imithetho yase Mzantsi Afrika ngelo xesha yayingamvumeli asebenzele kwigumbi elinye nabanye abasebenzi abamhlophe. Waye ngumntu omnyama wokuqala ukuqashwa njengomfoti kulomzi weendaba. Wasebenza ukususela ngonyaka ka 1967 ukuyokuma ngonyaka ka 1980. Oko kwakuquka isibheno seminyaka emihlanu ukuyokuma kunyaka ka 1975. Ngelixesha wabekelwa bucala intsuku ezilithoba elinesibhozo (98) ze wavalelwa entolongweni inyanga ezisithandathu.

uDr. Magubane wahlukunyezwa, wabethwa,wadutyulwa ngemipu eyenziweyo, wabanjwa ixesha elide encinwa. Wadutyulwa amatyeli alishumi elinesixhenxe kumngcwabo womfundi eNatalspruit. Wachitha intsuku ezi ngamakhulu amahlanu anesibhozo nesithandathu (586) eluvalelweni labucala ngonyaka ka 1969. Wayifihla ikhamera yakhe emapoliseni. Wayeyifihla kwi bhayibhile, kwidyasi yakhe, kwigobhoza lo bisi okanye kwisonka esipheleyo okanye esingaphelelanga. Wayemana esenza ngathi utya isonka loxa ethatha imifanekiso. Wachitha ixesha eLondon ekuqaleni kweminyaka yo 1960 wasebenzela iTime Magazine phakathi ko 1978 no 1980. Wachitha ixesha eNew York ngonyaka ka 1980. Uye wasebenzela amaphepha ndaba anje nge National Geographic, Life, New York Times, Washington Post, Paris Match, ne Sports illustrated. I United Nations nayo wakhe wasebenza ngayo.

Unxulumano lwakhe no Nelson Mandela no Winnie Mandela, nje ngabasebenzi nabahlobo baqala ngonyaka ka 1950. Wayengu mfoti ka Madiba ngoku sesikweni ukususela ngexesha aphuma eluvalelweni ukuyokuma kwiminyaka yakhe yokuqala ukuba ngu Mongameli. uDr Magubane washicilela ubunzima nengxabano phakathi kwezizwe ngezizwe. Nasekuhlaleni kulandela inkululeko eMzantsi Afrika. Zeke wajika waqala ukushicilela amasiko aseMzantsi emveni kobandlululo.

uDr. Magubane ubona elona wonga iyi South African Order of Meritorious Service Silver Class II, awayinikwa ngu Nelson Mandela. Wayesaziwa kumaxesha amaninzi ngokubeka ikhamera ecaleni ancede abantu banga bulawa xa ebona besengozini. Ngoku ke waye wanikwa imbasa I American National Proffesional Photographers Association Humanistic Award. Wayengo wokuqala omnyama eMzantsi Afrika ukuphumelela iPress Photo of the year ngonyaka ka 1958. Unezidanga zowonga ezili thoba kwaye wanikwa iCornel Cappa Lifetime Achievement Award kwi International Centre of Photography eNew York. Ezinye imbasa ziquka, iRobert Capa Award, iSpecial Missouri Honor Medal for Distinguished Service in Journalism, iMartin Luther King Luthuli Award, iLifetime Achievement Award esuka kwi Mother Jones Foundation ne Laica Cameras, ukuwongwa yi Tom Hopkinson School of Journalism and Cultural Studies kwi Yunivesithi yase Wales. Imbasa zokuqala zezalapha ekhayeni ziquka ukubalasela kubu ntatheli, waze wayinikwa ngu Walter Cronkite ixhaswa yi Stellenbosch Farmer’s Winery.

uDr. Magubane ubonakalise esidlangalaleni amatyeli amabini imisebenzi yakhe elikhulu (100) ayibona njengeyona misebenzi yakhe ebonakalisa ubuqhawe buka Nelson Mandela: kwi ndibano ye United Nations ePoland, apho lomboniso womsebenzi wakhe wathi wavulwa ngowayesakuba ngu Mongameli wase Poland uLech Walesa. Umboniso womsebenzi wakhe wesibini ulungiselelwe ukubonakaliswa ukususela ngomhla we 1 July ukuyokuma ku 30 September 2018 kwi Nelson Mandela Gateway eya eRobben Island. uDr Magubane waye wayinikezela le mifanekiso kwi Nelson Mandela Foundation njenge sipho.

A Tribute to Dr. Peter Magubane by David Meyer-Gollan

UDokotela (Dr.) uPeter Magubane ngomnye wabemi bomzantsi Afrika abanconywayo kwaye abaziwa kwilizwe jikelele ngomsebenzi wokuba ngumfoti/ umthathi mifanekiso....more

At Home with Dr Peter Magubane

Igumbi lokuphumla emzini ka Dr. Peter Magubane ligcwele zimbiza ezikhazimlayo ezenziwe ngentsimbi kunye nemisebenzi yezandla eyenziwe ngomthi...more

Dr Peter Magubane and Solitary Confinement

Imini nje eqhelekileyo ngomhla ka 1969 ngeyesilimela (June) yaba kukutshintsha kobomi kwintatheli yendaba uPeter Magubane...more

Dr Peter Magubane and the Soweto Riots

Umhla weshumi elinesithandathu (16) kwinyanga ka June ngonyaka ka 1976. Ekusondeleni kolusuku, isiqhelo sesi dumile kwaye nemipapasho sele ipapashwe jikelele njengomlilo...more

Dr Peter Magubane Exposes Child Labour

UDr.Peter Magubane uyafika eSoweto ehamba ngendlela ezinga semva ezijika jikayo. UPeter ukhangela kwi nduli zenkunkuma, nalapho kugcinwa khona amalahle ukhangela...more

Dr Peter Magubane Official Photographer to Nelson Mandela

uDr. Peter Magubane ukukhumbula umhlangano wakhe wokuqala nale ndoda, eyathi exesheni yabalwa ngenjomhlobo wakhe wobomi. ‘kwakungezi ntsuku uMandela wayesebenza...more

Letter to Dr. Peter Magubane from Nelson Mandela

UPeter Magubane, obene galelo elimangalisayo ekufoteni nokuba ngunondaba kwiminyaka engamashumi amane edlulileyo, uthe wasebenzisa isakhono sakhe sokuba...more

Peter Magubane by Desmond Tutu in 1986

UPeter Magubane nguchwephesha ophatha ikhamera, wazuza iwonga kwilizwe jikelele. Umsebenzi ka Peter uye waqondwa ngabantu abaninzi, nokubonisa okwenzekayo...more

Peter Magubane's Career

UPeter Magubane, umfoti owaziwayo kwaye obhiyozelwayo kweli loMzantsi, wagqitha kubo bonke ubunzima. Ushicilele wathatha imifanekiso yemini ezibalulekileyo kwimbali kweli...more

Snapshot of Dr Peter Magubane's Career

Ngonyaka ka 1990 uDr. Peter Magubane utyunjwe nje ngomfoti ka Nelson Mandela ngokusesikweni ukuchaza nokubonisa uhambo lweminyaka emine ukuya enkululekweni....more