U Bveledziwa ha Lime

© Louise Brodie

Lime dzi ya kona u tshila fhethu hune ha vha uri ho linganela. huna lutendo lwa uri dzi vha dzi tshi khou bva Southeast Asia – uya vhubvaduvha ha India, i tshi khou tangana na zwipida zwa Myanmar, Malaysia na Indonesia. Nga tshifhinga tsha centuary ya vhu 10, vharengisi vha vha Arab vho vhuya na muri wa lime vha tshi khou bva kha lwendo lwa vho lwa East vha kona u dzi divhisa vha Egypt na northern Africa. Ngeno vha Arabian Moors vha dzhia mutshelo vha u isa Europe nga century ya vhu 13. 

Lime hu tendiwa kha uri dzo vha hone nga murahu ha u tangana ha dzi tshaka nnzhi vhukuma, fhedzi zwine zwa vha uri ndi zwone zwine vhathu vhanzhi vha divhesa zwone ndi uri dzi citrus dzine dza vha na muvhala mudala dzi famela u vhidziwa upfi lime. Hu di vha na tshaka nnzhi dzine dzz vha uri dzo ya nga u fhambana.

Lime I Tshi Vhambedziwa Na Tshikavhavhe

Limes dzo ita tshipulumbu dza vha na muvhala mudala musi u tshi dzi vhambedza na tshikavhavhe, tshine tsha vha uri tshina tshivhumbeo tsho yaho matungo. Dzi lime dzi dovha hafhu dza vha thukhu kha tshikavhavhe.

Mitshelo yothe ya do vha ya vha na muvhala mudala musi u tshi vhambedza na tshikavhavhe, tshine tsha vha na tshivhumbeo tshau tandavhuwela matungo. Mitshelo yothe i ya vhavha, fhedzi lime dzi vha dzi tshi vhavhesa. Lime ine ya divha i vha isina citric acid ine ya thusa kha zwithu zwa u vhavha.

U Bveledziwa Ha Mashango Davha

U bveledziwa ha lime zwi vha zwi zwituku musi u tshi khou vhambedza na mitshelo ya dzi citrus. Sa zwe zwa vhoniwa nga Tridge, Spain ndi vhone vhane vha i isa kha manwe mashango, zwine vha vha vha tshi khou wana18.8% kha dzothe dzine dza vha dzo bva nga 2018, ngeno Mexico vha na 15.6% kha dzothe dzine dza vha uri dzo bva.

Vha US ndi vhone vhatanganedzi vhahulwane hune vha vha vha tshi khou wana zwine zwa swika 15.6% kha lime dzothe dzo dzhenaho nga 2018, ngeno Germany, i tshi khou dzhia vhuimo ha vhuvhili, ine ya vha na zwine zwa swika 11% ya dzothe dzine dza vha uri dzo dzhena, vha Netherland vha dzhia vhuimo ha vhuraru, hune inwe na inwe ya vha i tshi khou wana 7.2 kha dzothe dzine dza vha uri dzo dzhena.

U Bveledziwa Afrika Tshipembe

U bveledziwa ha Lime Afrika Tshipembe ndi hutuku, hune ha tou vha fhedzi na 82ha ine ya vha uri yo nwaliswa kha uri dzi do yakha manwe mashango nga 2018. Hezwi zwi vha zwi tshi khou itwa ngauri vhalimi vha khou wana dzi tshelede ubva kha inwe mitshelo ya citrus.

U Bveledziwa Hapo

Lime iya bveledziwa u mona na lothe shango hu tshi khou itelwa uri i kone u shuma hayani na u rengiswa henefho tsini. Hoedspruit, naho zworalo, vhana dzine dza swika nga vhukati kha dzine dzo nwaliswa uri dzi do ya kha manwe mashango nga 2018. Ngeno vha Boland vha na 12 ha na vha Western Cape na Patensie ina dzine dza swika 8 ha. Hectare dza sumbe dzo vha dzo nwaliswa uri dzi do ya kha manwe mashango Groblersdal.

Tshaka

Bearss na Tahiti ndi dzone dzine dza tavhiwa nga vhunzhi Afrika Tshipembe. Ha vha na lushaka lwa Bearrshu na u humbuleliwa uri luvha lu tshi khou bva California, kha mbeu ine ya vha uri i khou bva kha mutshelo wa Tahitian fruit. Yo riniwa dzina hu tshi khou tevheliwa mune wayo vho, TJ Bearss, ndi vha he ya tumbuliwa hone. 

Vhubvo ha vhukuma ha Tahiti lime a vhudivhei. Dzina li vha li tshi khou tou amba uri yo divhiswa California ubva Tahiti vhukati ha 1850 na 1880. Huna u humbuleliwa uri ho vha ho tangana tshaka dzine dza vha tharu, ha kona u dzhenelelela dzine dza swika mbili dza citron, pummelo na tshaka dza micro citrus.

Khalanwaha

Naho huna uri vhatavhi vha Afrika Tshipembe vha tshi kona u kana nwaha wothe, tshifhinga tshine dza vha dzo dala ndi Phando na Shunduthule.

Mushumo

Lime dzo dala flavonoids, ine ya kona u lwa vhukuma na vhulwadze ha cancer na zwithu zwa antioxidant. Juice,sa tsumbo yo shumiswa kha mashango a west Afrika kha u lafha vhulwadze ha cholera. Dzi lime dzi dovha hafhu dza vha dzo dala vhukuma vitamin na mineral. Ina zwine zwa siwka 30% ya zwa vhathu vhahulwane zwa vitamin C ya duvha linwe na inwe. 

Nga mulandu wa muthetshelo wayo wa usa difha, zwi ya kona uri u tou dzi la dzi thethe. Juice na zest naho zworalo zwi ya shuma hu tshi khou bikiwa, ngeno huna uri dzi ya itwa zwi layi zwa sheliwa kha dzi cocktail na zwinwe zwinwiwa.

Uri u kone u wana juice nnzhi ubva kha lime, dzi fanela u vha dzo vhewa hune ha vha na murotho wa nnduni. Zwine zwa vha zwitshena nga fhasi ha zwidala zwi ya vhavha zwi fanela u ntshiwa musi u tshi khou tshea uri u kone u ita zest.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe