Winnie Mandela

© Dr. Peter Magubane

Ligama lakhe lesiXhosa ngu Nomzamo: Lisho kutsi "loyo lotamako". Ligama lakhe leliphelele kwakungu Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela.

Winnie Madikizela-Mandela ukhunjulwa kahle ngekuba ngu "Make we Sive" Kanye nekuhlupheka lakutfola njengemfati wa Nelson Mandela ngesikhatsi sakhe sekuvalelwa ejele noma ahanjisiwe. Wacala umsebenti wakhe njengesisebenti lesisita bantfu, Winnie wenta tintfo letiningi waphindze wanikela imphilo yakhe ekulweni nemtsetfo longekho lawubona kuye, ngekuba ngumulwi wenkhululeko ngendlela yakhe lelungele.

ISouthAfrika.co.za iveta imphilo yakhe kanye nekutinikela kwakhe kulelive lesiphila kilo nauhla, kusukela ekulungeni kwakhe ekucaleni eTranskei kuya ekubeni ngulophambili emnyakatweni welulwela live lase Ningizimu Afrika.

Translated by Phindile Malotana

Winnie Mandela - Imphilo Yasekucaleni

Ngelusuku lwemashumi lamabili nesitfupha enyangeni yeNyoni kumnyaka wa 1936, Nomzami Winifred Zanyiwe Madikizela watalelwa esigodzini sase B...more

Winnie Mandela Lowenteko kukhomba kugcizelela kutepolitiki Ngendlela yakhe Lengiyo

Mandela abebambeke kakhulu kumsebenti we ANC, etimphini letisemtsetfweni futsi nelikhaya la Winnie belivame kuhlaselwa/kungenelwa ngemaphoyi...more

Winnie Mandela waValwa phindze Wahlukunyetwa

Umnyaka wa 1960 na 1961 waletsa injabulo ku Winnie ngekutalwa kwendvodzakati yakhe yesibili, Zindziswa, kanye nekutfolwa kwemyeni wakhe kuts...more

Winnie Mandela Uchubekisela Kuzama/Kulwa

Ngaphandle kwendlela yekuvalwa lebeyimukalela kuhamba kwakhe, Winnie wachubeka watimisela kulokulwa....more

Kungavumelani emkhatsini wa Winnie Mandela

Winnie wakhululwa ngemuva kwekuvalelwa kwakhe eBrandfort wavunyelwa kutsi abuyele ekhaya ngemnyaka wa 1986....more

Iminyaka ya Muva ya Winnie Mandela

Ngemuva kwekubulawa kweLubandlululo kanye ne Liciniso nekuBuyisana Kwakhomishana kwacala, Winnie Mandela wabitwa ngekumbandzanyeka ekuhlasel...more