U-Winnie Mandela

© Dr. Peter Magubane

Ibizo lakhe lesiXhosa nguNomzamo: Okutjho bona“olingako”. Ibizo lakhe sele liphelele nguNomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela.

Udume khulu ngebizo laka-Winnie Madikizela-Mandela nangokuba “ngumma wesitjhaba” begodu imitlhago ahlangabezana nayo ngokuba mfazi kaMandela lokha nakabotjhiweko.

Wathoma ibizelo lakhe njengonohlalakuhle, uWinnie walahlekelwa zizinto ezinengi, wanikela ngepilo yakhe ekulwisaneni nokungabinobulungiswa kwakarhulumende ekhabe abubona, okwamenza bona abemlweli wetjhaphuluko.

I-South Africa Online ® iqala iindlela ezinikela ngayo ekutheni sithole inarha esihlala kiyo namhlanye ukusukela lokha ahlala e-Transkei ukuya ekubeni ngomunye wabadosa phambili ekutjhaphululeni abantu beSewula Africa ekugandelelweni.

Translated by Busisiwe Skhosana

U-Winnie Mandela - Ebutjheni Bakhe

Ngezi 26 zakaKhukhulamungu 1936, uNomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela wabelethelwa esigodini seBizana kade ekhabe ibizwa bona yi-Transkei...more

U-Winnie Mandela Okhuthalele Ukuletha Amajuguluko Kwezepolotiki

Ukutjhada nomunye wabantu odume ngokungathandi ibandlululo gade kungasilula. Indoda ka-Winnie Mandela, uNelson khabe...more

Ukutlhoriswa kwaka-Winnie Mandela kanye Nokudingiswa Kwakhe

Unyaka ka-1960 kanye no-1961 waletha ithabo kuWinnie ngebanga lokobana wabeletha indodakazi yakhe yesibili uZindziswa...more

U-Winnie Mandela Uragela Phambili Nomtlhago

Ngaphandle kokobana ukumdingiswa kwenza bona angarhoni ukuya lapha afuna ukuya khona, uWinnie Mandela waragela...more

Ukuphambana Kwemibono Okuzombeleze uWinnie Mandela

Ngemva kokobana uWinnie atjhatjhululwe ekudingisweni eBrandfort bamvumela kobana abuyele ekhaya ngonyaka ka-1986....more

Iminyaka Yokugcina kaWinnie Mandela

Ngemva kokobana isikhathi sebandlululo sele siphelisiwe, sele kuthome ikhomitjhini yokubuyelana neyeqiniso/-Truth and Reconciliation Commiss...more