Winnie Mandela

© Dr. Peter Magubane

Leina la gagawe la isiXhosa ke Nomzamo: le hlaloša goree “yo a lekago”. Leina La gagwe la go felela ke Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela.

Winnie Madikizela-Mandela ke gopolwa ka go ba “mme wa setšhaba” le meruswi ye a kopanego le yona ka go ba mosadi wa Nelson Mandela nakong ya kgolego. Go thoma mošomo wa gagwe wa modiredi wa leago, Winnie dirile ditšhitelego tše ntši le boikgafo bja gagwe bja go lwantšha tlhokego ya toka ye a bego a e bona mo tikologong ya gawe, go ba molwantšhi wa tokologo.

South Africa Online ® e utolla bophelo bja gagwe le kabelo ya naga ye re phelago go yona lehono, go tloga mathomong a bophelo bja gagawe mo Transkei ya fihla ge a le pele mo go lwela tokologo ya mosepelo wa Afrika Borwa.

Translated by Lebogang Sewela

Bophelo Ba Pele Bja Winnie Mandela

Ka 26 Setemere 1936, nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela o belegilwe mo motseng wa Bizana, moo go bego se bitšwa Transkei (Kapa ya Bohlabel...more

Winnie Mandela - Lesole Mo Lehlokoreng La Gagwe

Go nyalwa le yo mongwe wa manaba wa batho ba kgethologanyo go be go se bonolo. Nelson Mandela o be a dula a le gare ga ditaba tša ANC, maba...more

Winnie Mandela O A Iletšwa E Bile O A Hlaselwa

Mengwaga ya 1960 le 1961 e tlišitše lethabo go Winnie ka ge a ile a belega morwedi wa bobedi, Zindziswa, e bile monna wa gagwe o be a sa b...more

Winnie Mandela e tšwela pele go lwela tokologo

Ka ntle le ditaelo tša go thibela mesepelo ya gagwe, Winnie tšwetše pele go šoma ka mafolofolo go lwela tokologo....more

Ngangišano Ka Winnie Mandela

Ka morago ga ge Winnie a lokollwa go tšwa ka ntle ga naga ya gagwe mo Brandfort o ile a dumelelwa go boela morago gae ka 1986....more

Ka Morago Ga Mengwaga Ye Mmalwa Ya Winnie Mandela

Ka morago ga kgethollo e fetšwa le Khomišene ya Nnete le Poelano e thomilwe, Winnie Mandela o ile a bitšwa go latofatšwa ka go bethwa le...more