Ka Morago Ga Mengwaga Ye Mmalwa Ya Winnie Mandela

Tšwela pele ka Disolo

©Eric Miller

Ka morago ga kgethollo e fetšwa le Khomišene ya Nnete le Poelano e thomilwe, Winnie Mandela o ile a bitšwa go latofatšwa ka go bethwa le dipolao tše phethagaditšwego ke sehlopha kgwele ya maoto sa Mandela United (MUFC). Ka morago ga ge Mopišopomogolo Desmond Tutu kgopetše gore a dire bjalo, Winnie o ile a kgopela swarelo go malapa a Stompie Seipei le Abu Baker Asvat.

Ka morago o ile a tšwela pele ka lesolo la gagwe la ditaba tše a bego a di emela. O ile a ya Zimbabwe ka ngwaga wa 2000 go thekga Zimbabwe ka gare ga bagale ba ntwa ya batho ba bašweu mo dipolaseng.

O thekgile gape le boipiletšo bja mahala bja dianthiretherobaerale (ARVs) tša batho ba swerego ke HIV. Mengwaga ye šupa ka morago o ile a kgethiwa go ba m Komitng ya ANC ka 2009 o ile a bewa wa bohlano mo lenaneong la maloko a ANC a Palamente ao a kgethilwego go Palamente.

O Gopolwa Ka Seabe Sa Gagwe

©Eric Miller

Tsela ya Winnie e ile ya fihla mafelelong ka mathapama a mangwe a ma tee ka Aporele 2018 ka morago ga go sotla ke bolwetši nako ye telele.

O be a kgobokanetšwe ke ba le lapa la gagwe ge a hlokafala. O gopolwa ka seabe se segolo go lwela tokologo ya Afrika Borwa, go tšwa go mmušo wa kgatelelo yeo e be e le kgethologanyo. Moosadi wa maatla, o ka magareng ga basadi bao ba tumišwago mo historing ya Afrika Borwa.

Winnie o a tlotliwa

©Eric Miller

Winnie Mandela o lebogelwa kudu kabelo ya gagwe ya go lwela tokologo ya Afrika Borwa go tšwa go kgethologanyo ya semorafe. Go batho ba bantši ke yo mongwe wa difahlego tša tshepetšo ya go lwela tokologo, se se dirile gore go be le basadi ba bantši ba maina a go swana le la gae le ditiragalo tše mmalwa tša mantšibua tšeo di be di swarwa ka tlhompho ya gagwe.

Magareng ga diloba tša semmušo tšeo a di filwego, go na le tše di latelago: Freedom of the City of Aberdeen (1984) United Nations Prize in the Field of Human Rights (1988) The Order of Luthuli in Silver (2016) Ka morago ga lehu la gagwe ka 2018, Winnie Mandela le hweditše poloko ya naga mo Orlando Stadium mo Johannesburg. Tirelo ye e ile ya tsenelwa ke diketekete tša batho, ba maemo a godimo ba sepolotiki, gomme diloba tša gagawe di badilwe ke Mopresidente; Cyril Ramaphosa.

Translated by Lebogang Sewela

Winnie Mandela

Winnie Madikizela-Mandela ke gopolwa ka go ba “mme wa setšhaba” le meruswi ye a kopanego le yona ka go ba mosadi wa Nelson Mandela nako...more