Iminyaka ya Muva ya Winnie Mandela

Kuchubeka Nemikhankaso

©Eric Miller

Ngemuva kwekubulawa kweLubandlululo kanye ne Liciniso nekuBuyisana Kwakhomishana kwacala, Winnie Mandela wabitwa ngekumbandzanyeka ekuhlaseleni kanye nasekubulaleni lokwentiwa Licembu Lebhola la Mandela (MUFC). Ngemuva kwekutjelwa ngu Archbishop Desmond Tutu kutsi ente njalo, Winnie wacolisa kulemindeni ya Stompie Seipei na Abu Baker Asvat.

Ngemuva kwaloko wachubeka nemkhankaso wakhe entela letinkinga latimela. Waya eZimbabwe ngenyaka wa 2000 ayosekela imphi yema Zimbabwe labelwela kutsatsa emapulazi alabamhlophe. Waphindze wasekela sicelo semaphilisi lalaphako amahhala ema(ARV) kwentela kugula nge sifo sambulalave (HIV).

Iminyaka lesikhombisa muva wakhetfwa Kukomidi Lesesikhundleni Yesive iANC kwatsi ngemnyaka wa 2009 wabekwa wabawesihlanu kuluhlelo lweMalunga asePhalamende lakhetfwa eANC.

Sikhumbuto sakhe Lasifaka

©Eric Miller

Kugijima kwa Winiie kwafika ekugcineni kulelinye lilanga emini yantsambama enyangeni yaMabasa ngemuva kwekugula sikhatsi lesidze. Abegegeletelwe ngumndeni wakhe kanye nalabo labamtsandzako ekushoneni kwakhe. Uyakhunjulwa ngekutifaka kwakhe kucembu lase Ningizimu Afrika kusuka ekucindzetelekeni kundlela yahulumende lebeyilubandlululo.

Umuntfu wesifazane lobekacinile aphindze anemandla lamangalisako, ukubo labo bomake labahalaliswako kumlandvo wase Ningizimu AFrika.

Kuhlonipha Winnie

©Eric Miller

Winnie unconywa kahle ngekutinikela kwakhe kunkhululeko yase Ningizimu Afrika kusuka ngekusefelwa ngelibala lakhe. Kubantfu labaningi ungumunye webuso bebesifazane labanyakatela inkhululeko lekwenta kutsi kuphume incumbi yemagama ekwetsiwa nakusidlo santsambama kanye nemicimbi leyabanjwa ngekuhlonipha yena.

Kumicimbi leminingi leyatfulwa kuye ngulelelandzelako: Kukhululeka kwelidolobha lase Aberdeen (ngemnyaka wa 1984) Umklomelo Wenhlangano Yesive Enkhundleni Yemtsetfo Wemalungelo (ngemnyaka wa 1988) Indlela lecondzile Yase Luthuli nge Siliva (ngemnyaka wa 2016)

Translated by Phindile Malotana

Winnie Mandela

Winnie Madikizela-Mandela ukhunjulwa kahle ngekuba ngu "Make we Sive" Kanye nekuhlupheka lakutfola njengemfati wa Nelson Mandela ngesikhatsi...more