Iminyaka Yokugcina kaWinnie Mandela

Uragela Phambili Ngekhampeyini

©Eric Miller

Ngemva kokobana isikhathi sebandlululo sele siphelisiwe, sele kuthome ikhomitjhini yokubuyelana neyeqiniso/-Truth and Reconciliation Commission (TRC) ngonyaka ka-1996, uWinnie Mandela wabizwa ngebanga lokuzibandakanya kwakhe ekubetheni kanye nekubulaweni ekhabe kwenziwa yitlabha yebholo i-Mandela United Football Club (MUFC), eyatlanywa beyadoswa phambili nguye.

Ngemva kokobana ubhitjhobhu u-Desmond Tutu ambawile, uWinnie wabawa ixolo emndenini ka-Stompie Seipei kanye no-Abu Baker Asvat, yomibili eyaba bongazimbi be-MUFC. Ngemva kokobana aragele phambili ngekhampeyini yakhe yezinto azijameleko. Waya enarheni yeZimbabwe ngonyaka ka-200 ukuyokusekela iinkutana zepi zeZimbabwe ekhabe zizithathela amaplasi wabalimi bamakhuwa.

Wasekela nesibawo sokobana kutholwe amapilisi agogobalisa umulwane wabantu abaphila nobulwelwe ne-HIV ama-antiretrovirals (ARVs). Ngonyaka ka-2007, wakhethwa kobana abeku-ANC’s National Executive Committee begodu ngonyaka ka-2009 wabekwa esigabeni sesihlanu elistini yamalunga we-ANC wepalamende.

Ukhunjulwa Ngendima Ayidlalako

©Eric Miller

UWinnie Mandela ngokukhulu ukutlhuwa wahlongakala ngezi-2 Zakasihlabantangana ngonyaka ka-2018, lokha aneminyaka eyi-81 ubudala, ngemva kokobana agule iskhathi eside. Khabe azonjelezwe mndenakhe kanye nabantu abathandako lokha nakahlongakalako.

Ukhunjulwa ngendima yakhe ekulu ayidlalako ekutheni sithole iSewula Africa etjhaphulukileko sisuka ekugandelelweni ngurhulumende webandlululo. Ungumma oqinileko, uhlangana nalabo abagidingwako emlandoni weSewula Africa.

uWinnie Uyahlonitjhwa

©Eric Miller

uWinnie Mandela waziwa ngendima ekulu ayidlalako ekutjhatjhululweni kwabantu beSewula Africa ekugandelelweni ngokwebala. Ungomunye wabantu abalwela itjhaphuluko eSewula Africa iminyaka eminengi esele kurholele kobana kubanjwe ama-gala dinner kanye neminyanya eminengi yokumhloniphja.

Hlangana kwabanongorwana abatholako kubalwa i: Unongorwana we-Freedom of the City of Aberdeen (1984) Unongorwana we-United Nations Prize in the Field of Human Rights (1988) kanye nonongorwana we-The Order of Luthuli in Silver (2016) Ngemva kokobana ahlongakale ngonyaka ka-2018, uWinnie Mandela wabekwa ngurhulumende e-Orlando Stadium eJwanisbhege.

Umgcwabakhe wakhanyelwa makhulukhulu wabantu, abasemazingeni aphezulu, hlangana nabo ekukhona amalunga wepolotiki, umlando wakhe wathulwa nguMongameli uCyril Ramaphosa.

Translated by Busisiwe Skhosana

U-Winnie Mandela

Udume khulu ngebizo laka-Winnie Madikizela-Mandela nangokuba “ngumma wesitjhaba” begodu imitlhago ahlangabezana nayo ngokuba mfazi kaMan...more