Winnie Mandela - Lesole Mo Lehlokoreng La Gagwe

Mosadi Wa Maatla

©Dr Peter Magubane

Go nyalwa le yo mongwe wa manaba wa batho ba kgethologanyo go be go se bonolo. Nelson Mandela o be a dula a le gare ga ditaba tša ANC, mabapi le dintwa tša semolao gomme ntlo ya Winnie e be e hlwa e na le maphodisa. Winnie o be a na le kamano ya gagwe, le ge a be a imile. Ka 1958 o be a amegile mo ntweng ya lwantšha dipasa ye se le ya tsebega ka Agostose 1956 bjalo ka Matšhe wa basadi ba lwantšha melao ya go swana.

O be a le yo mongwe gare ga basadi ba ba 1 000 ba go golegwa. Yena le na bangwe ba tšere sephetho sa go dula kgolegong dibeke tše pedi bakeng sa go kgopelo peila/go tšwa. Ke gona fao a ilego a ba magare a šoro ya Afrika Borwa ka dikgolegong.

Ka morago ga ge a lokollwa setšhaba le maphodisa a tlile go mo tseba bjalo ka lebotho la go amanago/mosadi wa maatla yo a kgonago go ikemelela ka ntle le monna wa gagwe wa yo tumilego. Ka morago ga go lahlegela ke mošomo wa gagwe mo sepetleleng sa Baragwanath. Yena le morwedi wa Nelson, Zenani, ba belegwe ka 1959 go latela tiragalo ye.

Molekane Wa Winnie

©Eric Miller

Winnie o hweditšE thekgo go tšwa go basadi ba bagwe mo ntweng kgahlanong le kgethologanyo ya pušo. Ba bangwe ba basadi ba ke batho ba go swana le; Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Albertina Sisulu, Florence matomela, Frances baard, kate molale, Ruth Mompati, hilda bernstein le Ruth wa mathomo.

Basadi ba, ba ile b aba balekana ba Winnie bao a ba tshepego, selo seo se bego se le sewelo ka nako yeo. Gantši bao ba bego ba le balekana ba masole a dipolotiki a go swana le Winnie ka moragonyana ba be utollotše go ba le ditshebi tša mmušo. Go be go le boima go tshepha batho. Mathata a ile a tsoga magareng ga Winnie le lapa la gagwe kua gae mo Transkei ka morago ga ge Molao wa Taolo ya kgethollo o be o tšweletšwa.

Chief Kaizer Matanzima, yo mongwe wa balekane ba Winnie le mongmošomo wa tate wa gagwe, o be a le mo lehlakorng la mmušo go thekga molao. Se e be se lwantšha ke Pondo sehlopha sa thulano se bitšwago Intaba, bao ba ilego ba hlasela lapa la Winnie bošego bjo bongwe, e be ba betha mmatswale wa gagwe e be ba tuka ntlwana fase. Tlhaselo e hlotše bogole bja letheka karogano ya mosadi yo a tšerogo Winnie bjalo ka ngwana wa gagwe mengwaga ye pele.

O hlokofetše ka morago ga nako nnyana. Ge go le bjalo, Tate wa Winnie o ile a tšwetše pele go thekga Matanzima, e be a swara maemo a Kabinete mo legae la Transkei. Winnie o bone se bjalo ka go eka ka ge o bone o ka re tate wa gagwe o be a le lahlakoreng la manaba. Thulano e ile ya senya lapa.

Translated by Lebogang Sewela