Bohwa Bja Albertina Sisulu

©Eric Miller

Albertina Sisulu, o be a bitšwa mme wa setšhaba goba Ma Sisulu, o tsebega ka go kgahlanong le lesolo la Afrika Borwa le mosadi wa lesolo, Walter Sisulu. O tsebega ka bokgoni le boetapele bja maatla bja gagwe bjo mo tlošitšego mathomong a mo Transkei go ba yo mongwe wa batho ba go hlomphiwa kudu mo Afrika Borwa mmogo le go ketekwa.

O be a didmetše ks tlhago mola gape a tiile gare ga mengwaga ya gagwe ya tshotlo se ke se se dirago gore a be mosadi wa go ketekwa. Mopresidente wo fetilego, Jacob Zuma o mo hlalošitše bjalo ka thekgo ya maatla e sego fela go lapeng la Sisulu, eupša gape mo tokologong, ka ge a ruta, eletša, oka le go akantša baetapele le bathei ba temokeasi ya Afrika Borwa ya.

Sisulu o ile a a bea kgopolo ya morutiši wa sekolo yo a ilego a mmotša a re; “maitshwaro a gago a borutiši a botse kudu. Se se maatla go fetiša sengwe le sengwe seo o ka se bolelago.” Go ya ka maitshwaro a Sisulu, ga se makatšo go kwa mantšu a, a ile a mo tutuetša . Mašaledi a gagwe a tšweletšwa go lebaka le letelele la go lwela tokologo.

O na le lefelo la tlhompho le kgethegilego mo magareng a baetapele ba Afrika Borwa. Ka pele ga ntwa ya tokologo, yena le lapa la gagwe ba ile ba tshotlwa ka diatleng tša kgethologanyo ya semorafe. Gare ga tsohle tše; o tšwetše pele o ganne go tšhošetšwa, le go tšhikinyega ka baka la go lokollwa naga.

“Ba ka leka ka moo ba kgonago, eupša ba paletšwe ke go fediša moya wa gagwe, ba be ba sa kgone go mo dira gore a befelwe, ba be ba sa kgone go fenya lerato leagagwe, gwa realo" - Mopišopomogolo Desmond Tutu wa gagwe.

Translated by Lebogang Sewela

Metlotlo Ya Mengwaga Ye Mentši Ya Tirelo

Ka 2003 o filwe sefoka sa mengwaga ya gagwe ya Boikgafo go kgodišo leago la Afrika Borwa le ge senthara ya Soweto ya bana bao ba nago le di...more

Albertina Sisulu: Mme Wa Setšhaba

Ka ntle le methopo ya gagwe o be a gapeletša gore moeng yo mongwe le yo mongwe a fepiwe ka tshwanelo le gore ntlo ya gagwe le serapa sa gag...more

Albertina and Walter Sisulu - North Sotho

Albertina thethiwe o kopane le Walter Sisulu pele ge a be a šoma mo Sepetleleng sa kakaretšo mo Johannesburg ka 1941....more

Mošomo Wa Tokologo Ya Afrika Borwa

Albertina Sisulu o be a sa amega le dipolotiking go fihla ge a kopana le Walter ka 1941....more

Albertina Sisulu Extra-political Activities

Ka morago ga go fetša sekolo se se Phagamego sa, Albertina Sisulu o tšere sephetho sa go hlahla go ba mooki....more

Albertina Sisulu: Bophelo Bja Motho Wo Bohlokwa

Nontsikelelo thethiwe e be e le ngwana wa bobedi gare ga bana ba bahlano o belegwe go bonilizwe le monikazi thethiwe ka Oktoboro 1918 21, mo...more