Albertina Sisulu: Mme Wa Setšhaba

© Eric Miller

Ka morago ga Albertina a nyalwa ke Walter o be a le gare ga dihlophana tša setho. Ge a ile a ya fase go yo hlama Umkhonto we Sizwe (karolo ya sesole sa ANC) e be e le yena yo a fepago ba lapa la gagwe. Ka mogolo wa gagwe wa baoki o be a thekga bana ba gagwe ba, bana bao a ba godišago ditlogolo tša gagwe tše mmalwa. Ka ntle le methopo ya gagwe o be a gapeletša gore moeng yo mongwe le yo mongwe a fepiwe ka tshwanelo le gore ntlo ya gagwe le serapa sa gagwe di phela di lokile.

Botate ba bantši ba baetapele ba ile ba gapeletšwa gogelwa kgolegong ka nakong ya mengwaga ya kgethologanyo. Albertina Sisulu o ile a tlhabolla gomme a ba mmagwe go bana ba bagwera ba gagwe bao ba be ba sa kgone go ba le malapa a bona. Dali Tambo, morwa wa Oliver Tambo, e be e le yo mongwe wa bana ba.O mphile lerato le le feleletšego.

O be a mpitša morwa wa gagwe, ke be ke mmitša mme gomme o be a le mme wa ka wa bobedi,” a realo. Mola Nelson Mandela le monna wa gagwe ba be sa swerwe mo Robben Island mmogo; o be a hlokomela bana ba Nelson Mandela le ba gagwe. Malapa a be a abelanwa gabotse, tsalano ya bona e tšere matšatši ao a ka moso. Albertina o tšwetše pele go kwana le Mandela le ka morago ga lehu la monna wa gagwe e be e le motho wa mathomo yo a ilego a mo etela ge a be a babja.

Translated by Lebogang Sewela

Bohwa Bja Albertina Sisulu

Albertina Sisulu, o be a bitšwa mme wa setšhaba goba Ma Sisulu, o tsebega ka go kgahlanong le lesolo la Afrika Borwa le mosadi wa lesolo, ...more

Nelson Mandela and South Africa's Famous Ladies Luncheon by Raymond Louw

Lebaka la Mopresidente Mandela a ile a fa basadi boithabišo — e bile e be e le mogopolo wa gagwe — o boletše gore e be e le tlhohlo go...more