Albertina Sisulu - Make welive

© Eric Miller

Emuva kwekushada naWalter, litsandvo lepolitiki lavuka kuAlbertina. Nakahambile Walter ayekohola Umkhotho we Sizwe (emasotja Eanc) Albertina bekasala abambe likhaya. Ngemali yakhe yekuba ngunesi, bekakhona kunakekela bantfwana bakhe, watsatsa bantfwana labangenalo likhaya, wanakekela naletinye tihlobo takhe.

Noma angenayo imali lenyenti kepha bekenta siciniseko kutsi tonkhe tivakashi tidla kahle futsi negadze yakhe ihlala iyinhle. Emadvodza lamanyenti bekalwela inkhululeko atitfola asejele noma abalekile ekhaya. Albertina Sisulu wasukuma waba nguMake kulabo bantfwana labasele.

Dali Tambo, indvodzana yaOliver Tambo bekungulomunye walabo bantfwana. “Wanginiketa lonkhe lutsandvo. Wangibita ngemuntfwana wakhe, ngamubita ngamake wami, bekangumake wami wesibili,” kwasho Dali Tambo. Ngesikhatsi Nelson Mandela nedvodza yakhe basejele eRobben Island, wanakekela bantfwana bakhe waphindze wanakekela bantfwana baMandela.

Lena mindeni beyivana kakhulu. Albertina wacubeka wavana naMandela noma sekushone indvodza yakhe. Waba ngumuntfu wekucala kuvakashela Mandela nakacala kugula.

Translated by Thandokuhle Motha

Umsebenti lomuhla waAlbertina Sisulu

Albertina Sisulu, lowatiwa njengamake welive noma Ma Sisulu watiwa kakhulu njengemuntfu lowisane nelubandlululo phindze njengemfati wa Walte...more

Nelson Mandela and South Africa's Famous Ladies Luncheon by Raymond Louw

Sizatfu lesenta Mengameli Mandela achaze labomake — futsi bekungumcondvo wakhe yedvwa — kwabamatima eveni....more