Umsebenti lomuhla waAlbertina Sisulu

©Eric Miller

Albertina Sisulu, lowatiwa njengamake welive noma Ma Sisulu watiwa kakhulu njengemuntfu lowisane nelubandlululo phindze njengemfati wa Walter Sisulu. Watiwa njengemholi kanye nekuba yimbokodvo lenemandla, lovela eTranskei wasebenta wate watiwa njengelichawe laseNingizimu Afrika. Kuba ngumuntfu lotsulile phindze abenemandla akhone kumelana nebumatima kumenta kube ngumuntfu wesifazane longakajwayeleki lokufanelwe advunyiswe.

Mengameli wakadzeni Jacob Zuma wamuchaza njengemuntfu loyinsika hhayi nje kumndeni wakaSisulu kuphela kepha kubo bonkhe bantfu bebalwela inkhululeko. Njengoba bekafundzisa, aphindze akhutsate alanyenti baholi balelive. Sisulu wabatjela ngendzaba layikhumbulako layitjelwa ngutsishela wakhe watsi “indlela lotiphatsa ngayo ngiyo lefundzisako.

Inemandla kundlula yonkhe intfo loyishoko.” Ngekubuka indlela Sisulu bekatiphatsa ngayo, akutfusi kwati kutsi lawa magama ayamukhutsata. Bukhulu bakhe busuka emlandvweni wekusokola. Baholi labanyenti bakhuluma kahle ngaye. Njengoma bekahamba phambili ekulwiseni libandlululo, umndeni wakhe naye bebatitfola basenkingeni nemasotja elibandlululo.

Noma kunjalo, akazange aphela emamdla wacubeka walwela live. “Noma bazama kumuphula, abazange bakhona kumucedza umoya, bebangeke balehlule litsandvo lakhe”, kwasho Archbishop Desmond Tutu.

Translated by Thandokuhle Motha

Albertina naWalter Sisulu

Albertina Thethiwe wahlangana naWalter Sisulu asasebenta esibhedlela saseJozi lesibitwa ngekutsi yi’Johannesburg General Hospital’ nga 1941. Bekungumuntfu wepolitiki losemncane ngaleso sikhatsi....more

Albertina Sisulu Leminye imisebenti yepolitiki

Emuva kwekucedza sikolwa, Albertina Sisulu wakhetsa kufundzela kuba ngunesi. Nga1940 wacala kusebenta eJohannesburg General Hospital, lapho khona bekasebenta nemfati wekucala waNelson Mandela lobekatiwa njenga Evelyn....more

Albertina Sisulu - Kubongwa ngemisebenti lemihle eminyakeni leminyenti

Ngemunyaka wa1986, liphepha ndzaba ‘The Indicator’ yamukelisa umndeni wakaSisulu ngemhlomelo wekuba bantfu labente tindzaba ngaloyo mnyaka....more

Albertina Sisulu - Make welive

Emuva kwekushada naWalter, litsandvo lepolitiki lavuka kuAlbertina. Nakahambile Walter ayekohola Umkhotho we Sizwe (emasotja Eanc) Albertina bekasala abambe likhaya....more

Albertina Sisulu - Imphilo Yelichawe

Watalwa ngu Bonilizwe naMonikazi Thethiwe nga 21 October 1918, endzaweni yase Tsomo eTsankei, Nontsikelelo wesibili ebantfwaneni labasihlanu....more

Albertina Sisulu - Kusebentela iNingizimu Afrika lekhululekile

Albertina Sisulu bekangekho kupolitiki ngaphambi kwekuhlangana naWalter nga1941. Noma sekahlangene naye, bekahamba imihlangano kusekela yena....more