Albertina Sisulu - Kubongwa ngemisebenti eminyakeni leminyenti

©Eric Miller

Albertina Sisulu ngulomunye webantfu labahloniphwako eNingizimu Afrika. Sotfole timendlela letinyenti ngenca yenzima yakhe layidlalile kulwisana nelibandlululo:


Ngemunyaka wa1986, liphepha ndzaba ‘The Indicator’ yamukelisa umndeni wakaSisulu ngemhlomelo wekuba bantfu labente tindzaba ngaloyo mnyaka. Wakhetfwa njengemengameli we’World Peace Council’ eSwitzerland kusukela nga1993 kuya ku1996. Loku kwentiwa kubonga indzima layidlalile kulwisana nelibandlululo. Nga1994 waba yincenye yePhalamende lekhetfwe ngebantfu, wabamba iminyaka lemine.


Nakabeka phansi watfola umhlomelo kumengameli wangaleso sikhatsi Nelson Mandela. Nga1999 watfola umhlomelo lovela enyuvesi yase Witwatersrand, ngendzima layidlala ekukhululeni iNingizimu Afrika.


Nga2003, wahlonishwa ngeminyaka wakhe layicitsa alwela live. Indzawo yebantfwana eSoweto yabitwa ngeligama lakhe. Nga2004, wavotelwa njengemuntfu wesi57 kubantfu labatsandvwako eNingizimu Afrika kumabona kudze waku SABC3.

Translated by Thandokuhle Motha