U Huliswa ha Minwaha ya Tshumelo

©Eric Miller

Albertina Sisulu ndi munwe wa vhathu vhane vha ṱhonifhea vhukuma kha ḓivhazwakale ya Afrika tshipembe. Vho no tanganedza dzi pfufho dzo vhalaho nga ha tshumelo yavho na vhuḓiṋekedzeli kha ulwa na muvhuso wa Tshiṱalula:

Nga 1986 vho ṱanganedza honorary citizenship ya Reggio nell’Emilia hangei Italy. Nga 1988 gurannḓa ya Lenasia, The Indicator, vha pfuvha vha muṱa wa ha Sisulu vhe vha ita zwa mafhungo kha honoyo nwaha. Vho nangiwa uvha muprisidethe wa World Peace Council ine ya wanala Switzerland ubva nga 1993 u swika nga 1996.

Hezwi zwo vha zwi tshi khou itelwa ulwa havho vhukuma na muvhuso wa tshiṱalula na u shumela vhupo. Nga 1994 vha vha tshipiḓa tsha phalamende ya Democracy, vha shuma lwa minwaha miṋa, u swika musi vha tshi notha. Vha dovha vha wana pfufho ubva kha we avha a muprisedenthe vho -Nelson Mandela. Nga 1999 vho pfufhiwa nga honorary doctorate ubva kha gudedzi ḽa Witwatersrand kha uḓi funga havho kha uḓisa democracy na mulalo kha ḽa Afrika Tshipembe.

Nga 2003 vho huliswa kha minwha ye vha takulela Afrika Tshipembe musi tshinwe tshiimiswa tsha Soweto tsha vhana vhaṱuku vhane vha vha na ṱhoḓea vha tshi irwa nga dzina ḽavho. Nga 2004 vho khethiwa kha 57th kha tshititshi tsha TV kha SABC 3 Great South Africans.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe