U-Albertina Sisulu - Uhlonitjelwa Ngebanga Leminyaka Ayisebenzako

©Eric Miller

U-Albertina Sisulu ngomunye wabantu abahlonitjhwa khulu emlandweni weSewula Africa. Sekathole ukuhlonitjhwa amahlandla amanengi ngomsebenzakho kanye nokuzibophelela kwakhe emtlhagweni wokulwisana nebandlululo:


Ngonyaka ka-1986 wathola inongorwana we-honorary citizenship ye-Reggio nell’Emilia inarheni yange-Italy. Ngonyaka ka-1988 iphephandaba lange-Lenasia, i-The Indicator, lanikeza umndeni wakwa Sisulu unongorwana womenzindaba wonyaka /- Newsmaker of the Year Award.


Wakhethwa njengoMongameli we-khansela lokuthula lephasi /-World Peace Council enarheni ye-Switzerland kusukela ngonyaka ka-1993 ukuya kwewaka-1996. Lokhu kwenzelwa ukuhlonipha ndima ayidlalako yokulwisana nebandlululo kanye neyokuba ngunohlalakuhle.


Ngonyaka ka-1994 waba yincenye yabasebenzi bepalamende yedemokhrasi lapha asebenza khona iminyaka emine, wathatha umhlalaphasi.


Wathola nonongorwana kuMongameli weskhatheso uNelson Mandela. Ngonyaka ka-1999 wanikezwa unongorwana wokumhlonipha njengodorhodere anikezwa liziko eliphezulu le-Witwatersrand ngokuzinikela kwakhe ekulwisaneni nebandlululo kanye nokulwela ubulungiswa eSewula Africa.


Ngonyaka ka-2003 wahlonitjhwa ngeminyaka yokuzinikela alwela zobulungiswa zabantu beSewula Africa lapha kwavulwa khona isenta yabentwana abanentlhogeko ezikhethekileko eSoweto eyathiyelelwa ngaye. Ngonyaka ka-2004 wakhetha wabasehlandleni lesi-57 kumabonwakude ku-SABC 3’s Great South Africans

Translated by Busisiwe Skhosana