Ilifa laka-Albertina Sisulu

©Eric Miller

U-Albertina Sisulu, gade bambiza ngethando bona ngumma wesitjhaba nanyana uMaSisulu odume khulu ngokuba ngumma weSewula Africa ogade angakhambisani nebandlululo, begodu amfazi womlweli wekululeko, uWalter Sisulu. Waziwa ngerhono lakhe lokubamdosi phambili kanye namandla wakhe wokuba ngumma amsusa eTranskei amenza kobana abengomunye wabomma abahlonitjhwa khulu beSewula Africa.

Nanyana kungumma othulileko ngokokubelethwa ungumma oqinileko, begodu imiyaka yokutlhoriswa imenza bona abengumma ongakajwayeleki ekutlhogakala bona agidingwe.

UMongameli walokha uJacob Zuma umtlhadlhule ‘njengomma oyisika yamandla kungasisemndenini wakwaSisulu kwaphela, kodwana emindenini yoke yabalweli kululeko, ngombana gade akhulisa, aduduza, atlhogomela bekafundise abadosi phambili nabatlami abanengi beSewula Africa yedemokhrasi’.

Usisulu wakhuluma ngendaba ekhe yamenzakalela yakatitjhere wesikolo owamtjela bona’ “izenzo zakho zihle khulu titjhere. Zinamandla ukuphala yoke into oyitjhoko’’. Kubonwa ngezenzo zakaSisulu, akurari ukuzwa bona amezwi la amkhuthaza. Ifa lakhe emkhiqizweni wesikhathi eside esibudisi somtlhago.

Unendawo ekhathekileko ebadosini phambili beSewula Africa. Ngaphambili komtlhago, yena nomndenakhe batlhaga ezandleni zababandlululi besikhathi sebandlululo. Kikho koke wahlala azibophelele khange avumele ukuthuselwa, ekuzimiseleni kwakhe ekobaneni kube nenarha enganabandlululo.

“Nanyana balingile, babhalelwe ukuphula umoyakhe, khange bamenza waba mumuntu okwatileko, babhalelwe kuhlula thando lakhe,” kutjho umbhitjhobhi u - Archbishop Desmond Tutu kuye.

Translated by Busisiwe Skhosana

U-Albertina Sisulu - Uhlonitjelwa Ngebanga Leminyaka Ayisebenzako

U-Albertina Sisulu ngomunye wabantu abahlonitjhwa khulu emlandweni weSewula Africa. Sekathole ukuhlonitjhwa amahlandla amanengi ngomsebenzak...more

U-Albertina Sisulu - Umma Wesitjhaba

Ngemva kokobana u-Albertina atjhade wangenelwa lithando lezepolotiki. Lokha indodakhe iyozifihla kodwana imdosiphambil wehlangano ye Umkhont...more

U-Albertina kanye no-Walter Sisulu

U-Albertina Thethiwe wahlangana kokuthoma noWalter Sisulu lokha nakasebenza e Johannesburg General Hospital ngonyaka ka-1941. Gade asese ngu...more

U-Albertina Sisulu - Sebenzela iSewula Africa Etjhaphulukileko

U-Albertina Sisulu gade angakazimbandakanyi eendabeni zepolotiki kwaze kwaba ngeskhathi lapha ahlangana khona no Walter ngonyaka ka-1941.Ngi...more

U-Albertina Sisulu - Iminye iMisebenzi Yepolotiki

Ngemva kokobana athole iziqu zakhe zeskolo esisemazingeni aphezulu, u-Albertina wathatha isiqunto sokobana athwasile ukuba mhlengikazi. Ngon...more

Albertina Sisulu - iPilo Yeqhawe

Ubelethwe ibizo lakhe kunguBonilizwe kanye no-Monikazi Thethiwe ngezi- 21 zakaSewula 1918, endaweni yeTsomo nge-Transkei, uNontsikelelo Thet...more