U-Albertina Sisulu - Iminye iMisebenzi Yepolotiki

© Eric Miller

Umhlengikazi weSoweto

Ngemva kokobana athole iziqu zakhe zeskolo esisemazingeni aphezulu, u-Albertina wathatha isiqunto sokobana athwasile ukuba mhlengikazi. Ngonyaka ka-1940 wathoma ukusebenza e- Johannesburg General Hospital, lapha ekhabe amhlengikazi nomfazi kaMandela wokuthoma uEvelyn. Kulapha u-Albertina asebenza nosesi wendoda yakhe yakusasa, u-Barbie.

Iphilo njengomhlwengkazi osathwasako kade ingasilula. U-Albertina gade kutlhogeka bona ajamelane nokubandlululwa ngokwebala bamhlwengikazi abamhlophe agade asebenza nabo, ngitjho nalaba agade sele baphezulu kunaye ngomberego. Omunye umraro kwakukobana kutlhogeka bona asebenzise umrholwakhe omncani azithengele ijunifomu begodu iskhathi esinengi gade ahlala ehostela.

Njengomhlengikazi obelethisako u-Albertina gade akweriyela iigulani zakhe emakhrestini akwenza lokho akhamba ngenyawo.U-Albertina kwakufanele bona athwale izinto zakhe asebenza ngazo kanye nenhlanhla umuzi nomuzi azithwele ehloko ngeputumende. U-Albertan wabamhlangikazi otlolisiweko ngonyaka ka-1944, wabambelethisi ngonyaka ka-1954.

Ngonyaka ka-1980 wabekwa waba ngumhlengikazi omkhulu wesbhedlela esincani esise- Orlando East, eSoweto. Waragela phambili nngokusebenza lapho, waze wathatha umhlalaphasi ngonyaka ka-1983.

Ngemva kwalokho wasebenzela uDorhodere u- Abu Baker Asvat, onguDorhodere ozijameleko Soweto. Owamvumela bona aragele phambili ngezinto zakhe zepolotiki lokha nakamsebenzelako begodu ababilaba bagcina sele babakhozi abakhulu.Waragela phambili wamsebenzela kwaze kwafika iskhathi lapha bambulala khona uDorhodere lo ngonyaka ka-1989.

Ubudisi Obuqalene Nabomma kanye Nabentwana

Ngeminyaka yabo-1950, u-Albertina waba yincenye eqakathekileko ye-Federation of South African Women. Gade akhamba phambili ekulwelweni ukugandelelwa kwabantu bengubo kanye nokutjhagalela umthetho wamapasi. U-Albertina gade abandakanyeka ekuqatjheni abahlengikazi egade bathunyelwa enarheni ye-Tanzania ukuyokujamiselela abahlengikazi beBritheyini abasuka enarheni ye-Tanzania lokha nayithoma ukuzijamela ngonyaka ka-1961.

Ngonyaka ka-1983, waba nguMongameli we-Democratic Front (UDF). Ngonyaka ka-1989 warhola abadosiphambili be-UDF wabasa enarheni ye-Europe kanye neye-USA bahlangana naboMinista kanye noboMongameli benarhezo ukubazisa ngomtlhago oseSewula Africa ngeskhathi sebandlululo.

Isenzo sakheso seza nemiphumela, ekubalwa hlangana ukutlhoriswa mapholisa, ukudingiswa kanye nokubotjhwa. Ngemva kokobana ibandlululo liphele, iSewula Africa yenze amakhetho wokuthoma wedemokhrasi ngonyaka ka-1994, u-Albertiina Sisulu waba yilunga lePalamende begodu into egade ayilwelwa khulu bomma nabentwana.

Iminyaka edlula eyi-50, ipilo ka- Albertina khabe ayibeke ku- Albertina Sisulu Foundation aragela phambili ukwenza ngcono amaphilo wabantwana kanye newabantu abadala. Watlama isentha ebizwa ngokobana yi- Albertina Sisulu Multipurpose Resource Centre/ASC ayenzela ukuthuthukisa indawo ye-Orlando West, nekumphakathi lapha bakwaSisulu egade bahlala khona.

Isentha le yenziwe ngehloso yokurarulula imiraro ekhona endaweni le, njeke inikeza ngezinto ezilandelalako: Isikolo sabantwana abatlhoga ukutlhogonyelwa okukhethekileko; ikulisa; indawo lapha kunelutjha esele liphumile eskolweni elirholopheleko lapha gade bafuna khona umsebenzi wezandla ozokwenza bona baqatjheke bazibandakanye kwezomnotho; iProgramu yokudla; iholo lokwenza izinto ezahlukahlukeneko lomphakathi; iProgremu ye-outreach

Translated by Busisiwe Skhosana