U-Albertina kanye no-Walter Sisulu

© Eric Miller

Umhlangano Wokuthoma

U-Albertina Thethiwe wahlangana kokuthoma noWalter Sisulu lokha nakasebenza e Johannesburg General Hospital ngonyaka ka-1941. Gade asese ngunopolotiki omncani ngeskhatheso.

Gade avamise ukumphekelela emihlanganweni yehlangano yelutjha kakhongolosi. Gade kunguye yedwa umfazi okhambela imihlangano le nanyana gade akwenzela ukusekela inengi, angazi boni alilunga layo.UWalter wamtererha ngakho lokho ngemva kweminyaka wathi, “Wathi vuma sthandwa, gade uziqalele isokana lakho kwaphela”.

UWalter uBawa Bamtjhade

Ababilaba gade bazikhambela kabuthaka endleleni yeJwanisbhege ngelanga abawa ngalo bona amtjhade. Uwalter wathatha isandla sakhe wambawa bona amtjhade. Ukusukela ngomzuzu abahlangana ngawo wamthanda khulu, kobana akhambe bathandane iskhathi eside wambawa bona amtjhade, khabe angakazilungiseleli ipendulo ayithola lapho.

Wamtjela bona ngaphambi kokobana aqabange bona amtjhade, kunento ekutlhogakala bona ayazi ngaye. Wambuza bona yini, waphendula ngokobana unabantwana. Kwamudanisa lokho kwamenza bona ayekele isandla sakhe. Bangakhi Wambuza. “Bathathu?’’ wamphendula.

Lokhu kwenza bona umkhumbulo wakhe ugijime. Ukutjhada umfazi onabantwana khabe kubuhlola. Ukulinga ukuvala bona udanile wambuza bona baneminyaka emingaki. Kulokha atlhadlhulako bona utlhogomela abentwana bekhabo abathathu abamlandelako abathathu ngebanga lokobana ababelethi bakhe bahlongakala.

Kwamkara lokho uWalter. Wathembisa bona uzomrhelebha ngabo ngemva kokobana batjhade begodu akhange amdanisa. Kungasi kade ngemva kwalokho wamema umnakwabo lika Albertina kobana eze e-Orlando East azokuqedelela khona iskolo.

Indaba yeSewula Africa Emnandi Yethando

U-Albertina kanye no-Walter batjhada ngomnyaka ka-1944 uMandela astroyi esikhulu. Baba nabentwana abahlanu amabizo wabo ekubo - (Max Vuyisile, Mlungisi, Zwelakhe, Lindiwe kanye noNonkululeko) nabanye abane ababambelekekako.

Ngonyaka ka-2003 uWalter wabhubhela ezandleni zomfazakhe. Gade sele batjhade iminyaka eyi-59. Emngcwabenakhe, umzukulwanabo wamfundela umtlolo naku olandelako: Walter, ngizokwenzani ngaphandle kwakho?

Gade ngivukela wena malanga woke ekuseni, gade ngiphilela wena, ekuthomeni wathathwa mimoya emimbi yesikhathi sebandlululo, kodwana gade ngazi bona ngelinye ilanga uzokubuya kimi.

Kwanjesi isandla esimakhaza sokufa sele singithathele wena, sangitjhiya ngineskhundla ehliziywenami. Ubuhlobo babantu ababilaba kuqatjangwa bona ngobunye bendaba zethando ezikhamba phambili zeSewula Africa.

Translated by Busisiwe Skhosana

Ilifa laka-Albertina Sisulu

U-Albertina Sisulu, gade bambiza ngethando bona ngumma wesitjhaba nanyana uMaSisulu odume khulu ngokuba ngumma weSewula Africa ogade angakha...more