Albertina and Walter Sisulu

© Eric Miller

Kopano Ya Mathomo

Albertina thethiwe o kopane le Walter Sisulu pele ge a be a šoma mo Sepetleleng sa kakaretšo mo Johannesburg ka 1941. O be a le mopolotiki ka nako yeo. Gantši o be a hlwa a mo felegetša go dikopanong tša Khonkrese ya bafsa.

O be a le mosadi a le tee yo a tsenelago dikopano tše le ge e le gore o dirile seo ka thekgo ya bokgoni, go sego bjalo ka leloko. Walter o be a mo kwera ka yona ka morago ga mengwaga a re, "amogela, o be o beile mahlo a gago go lesonagana la gago fela".

Walter O Kgopela Lenyalo

Bobedi ba bona ba be ba sepela mo mebileng a Johannesburg ka letšatši leo o šišintšwego. Walter o tšere seatla sa gagwe gagwe, a mo lebelela gomme a mo kgopela gore a mo nyale. Go tšwa go nako yeo ba kopanego ka yona o be a re ba tsebana fela nako ye kopana pele ga potšišo ya lenyalo e fihla. O be a sa ikemišetša phetolo ya gagwe. O mmoditše a re pele ga lenyalo go na le se sengwe seo a swanetšego go se tseba ka yena.

O ile a mmotšiša gore ke eng, a fetola ka gore o na le bana. O ile a tšhikenyega ga nnyane a be a wiša seatla sa gagwe. “Ba ba kae?” a mmotšiša. “Ba ba raro” a realo. Se se ile sa tšhikinya mogopolo wa gagwe. Go nyala mosadi wa go ba le bana e be e le dihlong mo setšhabeng. Ka go leka go beakanya hlogo ya gagwe, la letšhogo a mmotšiša gore ba na le mengwaga ye mekae.

Ke ka fao a ile a hlaloša gore o tšere maikarabelo a bana ba thari ya gagwe, ba ba raro morago ga ge batswadi ba gagwe ba hlokofala. Walter o be a kgahlegile. O mo tshephišitše go abelana maikarabelo le yena ge ba nyetše mme ga se a mo nyamiša. Ka morago nyana o ile a meme buti wa Albertina go tla go Orlando East go feleletša sekolo.

Kanegelo Ya Lerato Ye Kgolo Ya Afrika Borwa

Albertina le Walter nyetše ka la 5 Desemere 1944 e bile Nelson Mandela o be a le monna wa mo felegetši. Ba be ba na le bana ba bahlano ba bona (Max vuyisile, Mlungisi, zwelakhe, Lindiwe le nonkululeko), le ba bangwe ba banne bao ba ba godišitšwego. Ka 2003 Walter o hlokofaletše mo diatleng tša mosadi wa gagwe.

Ba be ba nyalane mengwaga ye 59. Ka poloko ya gagwe, setloholo sa bona go bona se badile diloba mo legatong la gagwe:

Walter, nka dira eng ka ntle le wena? Ke be ke tsogela wena ka mesong, ke be ke phelela wena… O be o tšerwe ke bošula ba nako tše e fetilego mathomong, eupša ke be ke tseba gore o tla boa go nna. Bjale go seatla sa go tonya sa lehu se go tšere gomme o ntlogetše ka lesoba ka pelong ya ka.

Kamano ya Sisuluâ gantši e bonwa bjalo ka kanegelo ye nngwe ya lerato ye kgolo mo Afrika Borwa.

Translated by Lebogang Sewela

Bohwa Bja Albertina Sisulu

Albertina Sisulu, o be a bitšwa mme wa setšhaba goba Ma Sisulu, o tsebega ka go kgahlanong le lesolo la Afrika Borwa le mosadi wa lesolo, ...more