Winnie Mandela Lowenteko Kukhomba Kugcizelela kutePolitiki Ngendlela yakhe Lengiyo

Indlela Lotsenjwa Ngayo

©Dr Peter Magubane

Ngekushada kumunye Wetelubandlululo lowatiwako kwakungasiko malula. Mandela abebambeke kakhulu kumsebenti we ANC, etimphini letisemtsetfweni futsi nelikhaya la Winnie belivame kuhlaselwa/kungenelwa ngemaphoyisa. Winnie bekangenele ekugcugcuteleni ipolitiki ngendlela yakhe, ngisho nangesikhatsi akhulelwe. Ngemnyaka wa 1958 abengenele luhambo lwelipasi alandzela Imashi yaboMake lebeyatiwa enyanga yeNgci ngemnyaka wa 1956 batoyitoyela leyomitsetfo lefanako.

Wabangumunye webesifazane lababoshwa labatinkhulungwane. Yena nalalabanye bakhetsa kuhlala ekuvalelweni emaviki lamabili esikhundleni sekufaka sicelo sekuphuma ngekubhadala. Ngulapho avela/atiwa ngetimo letimbi tiboshwa tase Ningizimu Afrika. Ngemuva kwekukhululwa sive kanye nemaphoyisa bacala lapho kumati njengendlela letokhunjulwa ngenkhululeko yendvodza yakhe leyatiwako.

Akuzange kuba kudze ngemuva kwekulahlekelwa ngumsebenti wakhe Esibhedlela sase Baragwanath. Yena nendvodzakati ya Nelson, Zenani, watalwa ngemyaka wa 1959 ngekulandzela lesisehlakalo.

Winnie's Confidants - Kutitsemba kwa Winnie

©Eric Miller

Winnie wakhula kutetsemba kanye nekusekelwa kulamanye emakhosikati lalungile kumzabalazo wekulwa nelubandlululo lwahulumende. Labanye balamakhosikati bekubantfu labafana na Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Albertina Sisulu, Florence Matomela, Frances Baard, Kate Molale, Ruth Mompati, Hilda Bernstein na Ruth Firts.

Lawa makhosikati abatitsenjwa ta Winnie, lokunye lobekuyindlala ngaleto tikhatsi. Konkhe naloko ikakhulu labo lebebakha bungani nalabo lebebalwela indlela yepolitiki labafana na Winnie kwatsi muva bakhokhwa njengebantfu labahambisa tindzaba kuhulumende. Kwakulukhuni kutsemba bantfu. Incabani yacala emkhatsini wa Winnie kanye nemndeni wakhe emuva ekhaya eTranskei ngemuva Kwemtsetfo weSento se Bantu lesatfulwa.

Sikhulu Kaizer Matanzima, munye lobekamelela Winnie kanye nalobekasebentela babe wakhe, wavumelana nahulumende ngekusekela lesento. Loku kwamiswa Licembo lePondo Lebelala libitwa nge Intaba, lelangenela umndeni wa Winnie ngalobunye busuku, balwisa make wakhe-lomncane baphindze bashisa indlu yakubo yaguca yabasemhlabatsini.

Lokuhlaselwa kwenta lomake waze wachwala lobekatsetse lo Winnie lobekanganamake njengemntfwanakhe eminyakeni phambilini. Wabese uyashona ngekushesha ngemuva kwaloko.

Kepha, babe wa Winnie wachubeka ngekusekela Matanzima, ngisho nangekubamba sikhundla sekhebhinethi emakhayeni ase Transkei. Winnie loku wakubona njengentfo lembi yekwentelwa phansi ngubabe wakhe ngekumubona atsatsa lisayidi nalabo bebacindzetela. Lokungavani kwahlukanisa lomndeni emkhatsini.

Translated by Phindile Malotana