Umkhicito Wekunongotela

Umkhicito Wemhlaba

©Louise Brodie

Titselo letinongotelako nguyinye lebalulekile leyatiwako futsi ikhicita tinhlobo tetitselo mhlabawonkhe. Titselo tikhicitwa ngekukhuliswa noma kulinywa etigodzini kumave onkhe ngaphandle kwe Antarctica. Lokungaba ngu 1/3 wetitselo temhlaba wonkhe tikhicitwa endzaweni leNyakatfo. Liningi laletitselo likhicitwa eUSA nangaseMasentselweni, nomakunjalo, lelive lekungulona lilikhula ngetitselo letikhicitwako yi Brazil.

Umkhicito Wase Ningizimu Afrika

©Louise Brodie

Ngekuya ngendlela yesisindvo sekukhicita, titselo tekunongotela nguyona Ndlela lenkhulu eNingizimu Afrika, futsi ibukwe kakhulu kumakethe yekuhambisa. Kulendlela yetitselo eNingizimu Afrika nguyona Ndlela lenkhulu yekuhambisa Endzaweni lese Ningizimu phindze futsi ibuka lokungetulu kwa 60% kweNdzawo lese Ningizimu. iNingizimu Afrika ngeyesibilli lenkhulu ngekuhambisa titselo, ilandzela Spain.

Indzawo Yekukhicitela

©Louise Brodie
©Louise Brodie

Tinhlobo tetitselo etigodzini letiningana tesimo selitulu eNingizimu Afrika yonkhana kantsi nemikhicito iyakhula eveni lonkhe. Letigodzi lekungutona tekukhicita titfolakala eWestern Cape, eEastern Cape, ngase Orange River lese Northern Cape, eKwaZulu Natal, eLimpopo naseMphumalanga.

Sikhatsi

©Louise Brodie

Sikhatsi setitselo eNingizimu Afrika sicala ngenyanga yeNdlovana ngemalamula bese kuchubekela kunyanga yeNyoni lapho khona ema orintji ekugcina avunwa khona.

Kutsengiswa

©Louise Brodie

Titselo tase Ningizimu Afrika titsengiswa khona la Ningizimu Afrika bese ahanjiswa aya kumave abomekhelwane. Titselo tiphindze timikiswe eEurope nase UK, Eastern Europe, nase Middle East kanjalo nase Asia nase North America.

Kusetjentiswa

©Louise Brodie

Titselo tikudla kwekungetetela emtimbeni. Lesitselo siyadliwa bese letindumbu kanye netikhumba noma tigogo tivame kulahlwa. Sigogo, lesikhumba lesingaphandle, sisetjentiswa ekunongeni kudla kanye netinatfo. Ngaphandle kwekudla titselo, letitselo phindze tivame kuhlungwa kwentiwe ijusi yetitselo. Ijusi yetitselo kanye naletitselo kufakwa etikoteleni, komiswe phindze kubandziswe kuze kubelitje. Lokutsatfwako kwetitselo kusetjentiswa njengemutsi kanye netidzingo temakha.

Translated by Phindile Malotana