U Bveledziwa ha Citrus

U Bveledziwa ha Lifhasi Lothe

©Louise Brodie

Mitshelo hei ndi minwe ya mitshelo ine ya divhea vhukuma na hone ine ya bveledziwa nga vhunzhi vhukuma kha la Afrika Tshipembe. Dzi bveledziwa kha vhupo hune dza do kona u hula kha mashango othe nga nnda ha Antarctica. Zwine zwa swika zwiraru kha dzine dza bveledzwa kha shango Northern Hemisphere. Vhunzhi ha mitshelo i bveledziwa USA na u mona na Mediterranean, naho zwo ralo kha shango hune dza bveledziwa dzi nnzhi ndi Brazil.

U Bveledziwa Afrika Tshipembe

©Louise Brodie

Ro di sendeka nga u dala ha u bveledziwa, dzi citrus ndi yone mitshelo ine ya bveledzesiwa Afrika Tshipembe, nahone ivha yo tou disendeka kha maraga wa u bviswa. Vha ndowetshumo ya zwa citrus ndi vhone vhathu vhahulwane vhukuma kha u i bvisa Afrika Tshipembe i tshi ya kha manwe mashango, ivha yo tou disendeka kha zwezwo. Nahone dzine dza vha uri dzi khou bva dzi tshi ya kha manwe mashango dzi vha dzi tshi khou fhira 60%. Afrika Tshipembe li kha vhuimo ha vhuvhili kha vhane vha bveledza dzi citrus kha shango, li vha li tshi khou tevhela Spain.

Vhupo hune ya Bveledziwa hone

©Louise Brodie
©Louise Brodie

Dzi tshaka dza dzi Citrus dzi bveledziwa kha mutsho une wa vha uri wo fhambana u mona na lothe la Afrika Tshipembe nahone u bveledziwa ha hone hu khou hula u mona na shango. Hune ha tou bveledziwa nga vhunzhi ndi Western Cape, Eastern Cape, tsini na Orange River kha la Northern Cape, the KwaZulu-Natal Midlands, Eastern Mpumalanga na Limpopo.

Khalanwaha

©Louise Brodie

Dza Afrika Tshipembe dzi thoma nga Luhuhi hune zwikavhavhe zwi ya ya phanda u swika nga Khubvumedzi hune, maswiri a fhedza avha atshi khou kaniwa.

U Rengisa

©Louise Brodie

Dza Afrika Tshipembe dzi rengiswa henefha hayani dza dovha dza iswa na kha mashango avha ledzani. Dzi ya dovha dza iswa na Europe na UK, na Eastern Europe, na Middle east ho kateliwa na Asia na North America.

Mushumo

©Louise Brodie

Mitshelo ya citrus yo dala vhukuma nga pfushi, mitshelo iya lea nahone lukanda lwa hone lu ya bviswa.

Lukanda lwa nga nnda lu ya shuma kha ufha zwiliwa muthetshelo na u difhisa. Nga nnda ha u la mutshelo, dzi ya dovha dza kona u ita juice.

Mitshelo hei na juice dza hone zwi ya kona u dovha hafhu zwa vhewa, zwa omiswa kana zwa rotholiswa.

Zwa nga nnda ha mitshelo zwi ya dovha hafhu zwa shuma kha mishonga na zwithu zwa u dola.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe