Umkhiqizo Wesithirasi

Umkhiqizo Wephasi

©Louise Brodie

Isithelo sesithirasi ngesinye esithandwa khulu, nesikhiqizwa khulu ephasini loke. Isithirasi ikhiqizwa eemfundeni emila kizo zoke ngaphandle kwe-Antartica. Pheze amakota amathathu womkhiqizo wesithirasi ephasini loke ngakhiqizwa enarheni yange-USA kanye nenarheni ezizombeleze i-Mediterranean, nanyana kunjalo, inarha ekulu ekhiqiza isithirasi yiBrazili.

Umkhiqizo weSewula Africa

©Louise Brodie

Okuya ngomthamo womkhiqizo, iinthelo zesithirasi ngezikulu khulu ebubulweni leSewula Africa, begodu ngobunengi bazo zigcile ekukhipheleni umkhiqizo eemarageni zenarheni zangaphandle. Ibubulo lesithirasi leSewula Africa ngelikulu kunawo woke elithumela umkhiqizo lo e-Southern Hemisphere begodu likhiqiza i-60% yemikhiqizo eya eenarheni zangaphandle ze-Southern Hemisphere. I-Sewula Africa yinarha yesibili ngobukhulu ethumela isithirasi eenarheni, begodu iza ngemva kwe-Spain.

Iindawo Eziwakhiqizako

©Louise Brodie
©Louise Brodie

Imihlobo yesithirasi ekhiqizwa eemfundeni ezahlukahlukeneko zobujamo bezulu eSewula Africa yoke begodu imikhiqizo iyangezeleleka kancani kancani ephasini. Imfunda ezikhiqiza imikhiqizo eminengi se-Western Cape, Eastern Cape, eduze kwe-Orange River esifundeni se-Northern Cape, KwaZulu-Natal Midlands, Eastern Mpumalanga kanye ne-Limpopo.

Iskhathi

©Louise Brodie

Isikhathi seSewula Africa sokukhiqiza isethirasi sithoma ngomhlolanja ngamasiiri siragele phambili kuze kufike lokha nakuvunwa amalamula wokugcina.

Ukurhweba

©Louise Brodie

Isitherasi yeSewula Africa ithengiswa ekhayapha eSewula Africa bese ithunyelwa eenarheni zangaphandle ezibomakhelwani. Isetherasi ithunyelwa nenarheni zangaphandle ezifana ne-Europe kanye ne-UK, Eastern Europe, Middle East, Asia kanye ne-North America.

Ukusetjenziswa

©Louise Brodie

Iinthelo zetherasi zinezakhimzimba, Isthelwesi siadliwa begodu iintanga zaso kanye neskhumba azidliwa. Ikelo laso, lisetjenziselwa ukunambithisa ukudla kanye nenselo. Ngaphandle kokudla isthelwesi, isitherasi liyakheniwa, lonyiswe nanyana lifakwe esiqandisini libe yirhwaba. Iinthako zesitherasi zisetjenziselwa ukweza iinhlanhla kanye nezinto zezobuhle.

Translated by Busisiwe Skhosana