Tšweletšo ya Dinamune

Tšweletšo ya Lefase ka Bophara

©Louise Brodie

Dikenywa tša bodinamune di tumile kudu ebile di tšweleditšwe ka bophara mo lefaseng ka bophara. Dinamune tše di tšweletša mo mafelong a golago, mo kontinenteng ka ntle le Antarctica. Dikotara tše ka bago tše tharo tša tšweletšo ya dinamune tša lefase ka bophara di tšweletšwa mo Leboa la Afrika. Bontši bja dibjalo tše di tšweletšwa ka Amerika le tikologong ya Mediterranean (Watlelegare), le ge go le bjalo, naga ye e lego ye kgolo ya tšweletšo ya dinamune ya lefase ka bophara ke Brazil.

Tšweletšo ya Afrika Borwa

©Louise Brodie

Go ya ka bolumo ya tšweletšo, dikenywa tša bodinamune ke intasteri e kgolo mo Afrika Borwa, gomme e lebeletše kudu mmaraka wa go romela ntle. Intasteri ya dinamune ya Afrika Borwa ke e kgolo mo Seripagarekgokolo sa Borwa e na le palo e fetago 60% ya diromelwantle tša bodinamune. Afrika Borwa ke naga ya bobedi e kgolo ye romelago dinamune ka ntle, ka morago ga Spain.

Mefelo a Tšweletšo

©Louise Brodie
©Louise Brodie

Mehuta ya dinamune di tšweletšwago ka mafelong a go fapafapana a ka mo Afrika Borwa gomme ditšweletšo di gola ka lebelo ka mo nageng. Dilete tša tšweletšo di mo Kapa Bodikela, Kapa Bohlabela, go bapa le Noka ya Namune ka mo Kapa Leboa, Dinagagare tša ka Bohlabela bja Kwazulu Natal, Mpumalanga le Limpopo.

Sehla sa Tšweletšo

©Louise Brodie

Sehla sa dinamune tša Afrika Borwa di thoma ka Febereware ka diswiri le tšwela pele go fihla ka kgwedi ya Setemere ge dinamune tša mafelelo di bunwa. 

Dithekišo

©Louise Brodie

Dinamune tša Afrika Borwa di rekišwa ka mo nageng ya Afrika Borwa ebile di romelwa ka ntle go boagišane ba rena. Dinamune di romelwa gape ka ntle go Yuropa le UK, Bohlabela bja Yuropa, Middle East le ka Asia le North America.

Tšhomišo

©Louise Brodie

Dienywa tša dinamune di na le maemo a godimo a phepo. Seenywa sa lewa gomme ka tlwaelo matlalo a swanetše di lahlilwego.

Llaga  ya letlalo, yeo a bitšwago Zest e dirišwa go fa dijo mohlodi le dino.

Ntle le go ja dikenyo, dikenywa tša dinamune di ka šomišwa go dira matutu wa dienywa.

Dikenywa tša dinamune di ka bolekwa ka gare ga mabotlela, di ka omišwa ebile di ka di a kgahlwa. Ditšweletšwa tša dinamune di dirišetšwa bongaka le ditlolo. 

Translated by Lebogang Sewela