Shaladi Wonkhana

© Louise Brodie

Kucatjangwa kutsi boshaladi bachamuka eAsia nase Europe leseMpumalanga. Namuhla boshaladi bahlanyelwa mhlabawonkhe.

Ligama le Sayensi: iAllium schoenoprasum
Ligama Lelatiwako: Shaladi

Inchazelo yeNhlanyelo

Shaladi uhlobene na anyanisi futsi unemacembe lafanako kepha ululanyana. Lamacembe amise kwelishubhu, asamgodzi phindze ayangekuncipha ngasetulu. Lesitjalo singakhula sibe ngemasentimitha lamashumi nesihlanu phindze sinetimbali letilukhwebeletana lohhwabile.

Kusetjentiswa

Boshaladi basetjentiswa ekuphekeni kanjalo nakumasaladi laluhlata. Boshaladi bangafakwa kuoyili kwentela kuvelela.

Emalungiselelo Kanye neTidzingo teMhlabatsi

Shaladi ukhiciteka kahle etintfweni letiphilako, emhlabatsini lonelibumba nematje lamancane lasefa kahle. Le pH yalomhlabatsi kumele ibesemkhatsini wa 6 na 7.

Ngaphambi kwemalungiselelo emhlabatsi enteka, Sibonelo semhlabatsi kumele sitsatfwe bese simikiswa ebhorethrwi kwentela kuyohlolwa phindze kutfolwe emanutrients. Imihlabatsi kumele itsanjiswe ibengu 500 mm. Le lime yepH lechazako kanye namanyolo noma umcuba kumele kufakwe bese kuhlanyelwa ngetulu kwemhlabatsi longu 400 mm cishe emaviki lamane kuya kulasihlanu ngaphambi kwekulima.

Ngemalanga ekugcina ngaphambi kwekuhlanyela, yengeta tinshwana letincane kanye namanyolo lolinganako wekulungiselela-kuhlanyela kulomhlabatsi bese uyagucula ngelikhuba noma ngekwekugucula ngetulu kwemhlabatsi longemasentimitha lamashumi lamabili. Loku kususa noma nguliphi likhula lelingahle livele.

Imingcengcema yenteka kulesisigaba bese lemibhedze yetitjalo iyalungiswa kwentela kuhlanyela. Umakuhlanyelwa titjalo letincane, emaplasitiki ekuvala angabekwa ngaphambi kwekulima kwentela kugadza lukhula kutsi lingakhuli lengce letitjalo letincane.

Simo Selitulu

Boshaladi bakhula kahle esimeni selitulu lesipholile phindze bakhule kahle etimeni telitulu letisemkhatsini wa 18°C na 28°C. Boshaladi abavani nesitfwatfwa, nomakunjalo, kukhula kutsatsa kancane uma lesimo selitulu sehlile sabaphansi kakhulu.

Tindzawo Tekuhlanyela

Shaladi lojwayelekile nguwona lowatiwako kakhulu. Kukhona tindzawo letinsha tekuhlanyeela letikhokha lokusetulu kwemkhicito wemacembe. Inhlobo lephelako lebitwa nge "Hankoniemi", inhlobo ye Dutch lebitwa nge "Tavallinen" ne nhlanyelo ye German lebitwa nge "Grolau" nguletinye tetinhlobo temikhicito lephakeme.

Translated by Phindile Malotana