Chives Nga Vhudalo

© Louise Brodie

Chives hu humbuleliwa uri vhubvo hadzo ndi Asia na Eastern Europe. Namusi i vho tavhiwa shango nga vhudalo.

Dzina la tshisaitsi: Allium schoenoprasum
Dzina lo doweleyaho: Chives

U Taluswa Ha Tshimela

Chive ina vhushaka na nyala na matari ane avha uri aya fana hu tou vha uri ayo matari o ita matete. Matari a hone o ita tshipulumbu, avulea avha na ṱhodzi tsekene. Tshimela tshi nga kona u hula u swika kha 50cm avha na maluvha a muvhala wa phephulu.

Mushumo

Chives dzi shuma hu tshi khou bikiwa kana dzo ralo kha dzi salad. Dzi ya dovha dza shuma na kha mapfura kana u disa muthetshelo.

Zwine Mavu Atoda Na U Lugisela

Chives dzi hula zwavhudi kha mavu ane a vha na manyoro, o pfumaho ane aya kona u dzhena madi. PH ya mavu i fanela uvha vhukati ha 6 na 7. Nga murahu ha musi hu saathu thoma zwa u lugisela mavu, hu fanela uvha na mavu matuku ane aya u toliwa dzi laboratory uri hu kone u sedziwa dzi pfushi dza hone.

Mavu a fanela uvha o litshedzana zwine zwa swika 500 mm. pH ya lime ine ya vha i tshi khou lugisa i fanela u sheliwa ya limeliwa kha mavu a nntha ane aswika 400 nga murahu ha vhege nṋa uya kha thanu u saathu tavha. Nga maduvha a u fhedzisa u saathu tavha, u fanela u shela dzi element dza trace na manyoro a musi u saathu thoma u tavha wa dovha hafhu wa limelela kha mavu a nntha ane avha 20 cm.

Hezwi zwi ya kona u bvisa tshene yothe ine ya nga vha uri yo no mela. Uya kona u tupula henefha na u kona u ita dzi ndunduma musi u saathu thoma u tavha uri u kone u langa tshene ine ya nga hula ya fhira na tshimela.

Mutsho

Chives i hula zwavhudi kha mutsho une wa vha uri wo dzika ya kona u kondelela kha mutsho une wa swika 18°C na 28°C. Chives dzi ya kona u kondelela murotho wothe, fhedzi i hula nga zwituku arali murotho wo kalula.

Tshaka

Huna dzine dza vha uri dzi ya divhea. Ha dovha hafhu ha vha na tshaka nntswa dzine dza vha uri dzina pfushi na hone dzi hula dza dovha dza dala kha matari. Ine ya vha yone ya u fhedzisa ivhidziwa "Hankoniemi", lushaka lwa Dutch lwone lu ya fhambana luvhidziwa upfi "Tavallinen" havha na lushaka lwa German lune lwa vhidziwa upfi 'Grolau' ndi dzinwe dza tshaka dzine dza hula vhukuma.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe