Kakaretšo ka ga Chives

© Louise Brodie

Chives di naganwa gore di hlolegilwe go Asia le Yuropa ya Bohlabela. Lehono chives di bjalwa lefaseng ka bophara. 

Leina la Saense: Allium schoenoprasum
Maina a go tlwaelega: Chives

Tlhalošo ya Sebjalo

Chive e amana le eie ebile e na le matlakala a go swana le dieie eupša a masese nyana. Matlakala a na le sebopego sa sediko, a a tebilego ebile a na le dintla. Sebjalo se kgone go gola go fihla 50 cm gomme se na le matšoba a purapura.

Tšhomišo

Chives di dirišwa go apea gammogo le ka gare ga di salate. Chives di ka tsenywa gape ka gare oli go dira mohlodi.

Dinyakwa tša Mmu le go Apea

Chives e gola bokaone godimo ga mmu wa tlhago wo humilego, wa sehlaba. pH ya mmu e swanetše go ba magareng ga 6 le 7.

Pele ga ge peakanyo ya mmu e dirwa, sešupommu se swanetše go elwa le go romelwa go laporathori ya tshekatsheko le ditšhišinyo tša phepo. Mmu o swanetše go lemollwa go fihla go  500 mm. Kalaka ya pH le monontšha di swanetše go dirišwa le go bjalwa ka godimo gam mu wa go lekana 400 mo dibekeng tše nne go ya go tše tlhano pele ga pšalo. Matšatši a mafelelo pele ga pšalo, o ka oketša ka trace element le monontšha wa pele ga pšalo godimo ga mmu e be o lema ka rotavator goba disc harrow godimo gam mu wa 20 cm. Se se tloša mengwang efe goba efe yeo e hlomilwego. Go lengwa go dirwa mo lebakeng le seloto se a lokišwa go bjala. Ge o bjala dimpšanyana, tšhireletšo ya polastiki e ka bewa pele ga pšalo go laola mengwang gore e sa gola godimo ga dibjalo.

Boemo bja Boso

Chives di gola bokaone mo bosong bjo fodilego ebile di atlega bokaone mo dithemperetšheng tše ka gare ga 18°C le 28°C. Chives di kgona go lwantšha tšhwaane eupša kgolo e kgolo e a nokologa ge dithemperetšha di le fase go fetiša.

Dikhalthiba

Chive ye e tlwaelegilego ke e tumilego kudu. Go na le dikgetho tše mpšha tša dikhalthiba tšeo di hlagišago poelo ye e phagamego ya tšweletšo ya matlakala. Mohuta wa Finnish wo o bitšwago "Hankoniemi", mehutahuta ya Dutch ye e bitšwago "Tavallinen" le khalthiba ya Geremane ye bitšwago 'Grolau' ke tše dingwe tša mehuta ye hlagiša poelo ya godomo.

Translated by Lebogang Sewela