I-Chives

© Louise Brodie

Kuqatjangwa bona i-chive ivela e-Asia kanye nepumalanga ye-Europe. Namhlanjesi itjalwa ephasini loke.

Ibizo lesayensi: Allium schoenoprasum
Ibizo elijwayelekileko: Chives

Ukutlhadlhulwa Kwayo

I-Chive ihlotjaniswa ne anyanisi begodu inamakari afanako kodwana ifeyini. Istjalwesi singakhula sibe yi-50 cm begodu sinamathuthumbo apheyiphuli.

Ukusetjenziswa Kwayo

I-Chive isetjenziselwa ukuphekeni kanye nemasaladini. I-Chive ingahlanganiswa namafutha ukuze ikhiphe umnambitheko.

Iinthogeko Zehlabathi kanye Nokulungiswa Kwayo

I-Chive ikhula kuhle ehlabathini enganamakhemikhali, eyisanda engabambi amanzi I-pH yehlabathi kufane ibe hlangana kwe-6 kanye ne-7.

Ngaphambi kokobana ulungise ihlabathi, thatha isampula yehlabathi yalapha uyokutjala khona uithumele e-laboratory iyokuhlolwa bakuphe iseluleko sokobana itlhoga ziphi izakhimzimba. Ihlabathi kufanele itjhatjhululwe ifike ku-500 mm. I-lime yokulungisa kanye nomanyoro nanyana ikhompowusti kufanele ifakwe ipetelwe ehlabathini engaphezulu eyi-400 mm emvekeni ezine ukuya kwezihlanu ngaphambi kokobana utale. Emalangeni wokugcina ngaphambi kokobana utjale faka ama-trace element kanye nesivundisi esifakwa ngaphambi kokobana utjale ehlabathini ufake i-disk harrow nanyana i-rotavator ehlabathini egaphezulu eyi-20 cm. Lokhu kususa ikhula esele limilile. Indunduma kanye nemibhede yokutjala imbewu ziyalungiswa ngeskhathesi zilungiselwa ukutjala. Nange utjale ngamaplantjisi, ungandlala i-mulching yeplayistiki ngaphambi kokutala ukulawula ikhula esele likhula khulu eentjaweni ezincani.

Ubujamo Bezulu

I-Chive ikhula kuhle endaweni enobujamo bezulu obupholileko begodu ithanda lapha amazing womtjhiso ahlangana kwe-18°C kanye ne-28°C. I-Chive ayithandi umbethe, nanyana kunjalo ikhula kabuthaka lokha amazing womtjhiso nakehlako.

Imihlobo Yayo

I-Common chive ngiyo ethandwa khulu. Kunemihlobo emitjha esele ikhiqiza umkhiqizo ophezulu wamakari. Omunye umhlobo wayo yi-"Hankoniemi", umhlobo wama-dutch ubizwa bona yi-"Tavallinen" umhlobo wamaJalimani ubizwa bona yi-"Grolau" kanye neminye imihlobo ekhiqiza khulu.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana