Petit Verdot

© Glenneis Kriel

Inchazelo

iPetit Verdot yinhlobo yeligilebisi lemnyama, ngekwelisiko isetjentiswa eBordeaux- ngesitayela sekuhlanganisa. Ligama layo lisho “lokuncane lokuluhlata” ngesi French, lokuchaza bulukhumi ekutfoleni emagungumence lakhuliswako aphindze akhule ngesikhatsi lesipholile.
Liphesenti laleligilebisi liyangabatwa, kepha kuyasolwa kutsi kungaba nguleliphila ngalelinye lasendvulo lenhlobo ye Albanian, Balisca, noma lingabakutsi lisuka ekugucukeni emkhatsini weluhlobo yelivini leligilebisi lasehlatsini.

Lapho Ivela Khona

Nobe lendzawo lengiyo yalenhlobo ingatiwa, lenhlobo ibonakala ikhicitwe eBordeaux lese ningizimu nshona yase France ngetulu kwe Cabernet Sauvignon. Lenhlobo yake yabonwa imcoka kakhulu kune Cabernet Sauvignon lese Bordeaux, kepha kwatiwa kwayo kwaliwa ngekuhamba kwesikhatsi ngenca yetinking tekuvutfwa kanye netigameko tekukhicika kwayo. Kubhubuka kwe phylloxera ngekuphela kwa 1800s kanye nekoma nga 1956, nako kwenta kwehla lokutsite kulokukhicitwa kwanhlobo eFrance.

Lamanye Emagama

Kuchazwa kufaka: Petit Verdau, Petit Verdot noir, Verdau, Bonton Blanc, Bouton, Carmelin, Heran, Lambrusquet noir, Verdot kanye ne Plant de Palus.

Kukhicitwa la Ningizimu Afrika

Le Welgemeend Wine Estate ibonakala ilipulazi lekucala lelahlanyela emavini ePetit Verdot ngemnyaka wa 1975. Lendzawo lapho kukhicitelwa khona la Ningizimu Afrika ichubeke yakhula kahle, kulandzela bumcoka bekutsembisa lokunengi besitjalo se French ngemnyaka wa 1990s.

Tindzawo Letikhicitako

Kuhlanyelwa kwemavini ePetit Verdot sekukhule kusuka ngemnyaka wa 1990s, ne Ningizimu Afrika lelekelelako dvute kwa 750 ha ngaphansi kwalenhlobo ngemnyaka wa 2016. Lenhlobo ihlanyelwe kutotonkhe letindzawo tewayini kulelive, neStellenbosch lesilekelela indzawo lenkhulu yekukhicita, silandzelwe yi Paarl kanye ne Robertson.

Kukhula/Kuhluma

Lenhlobo ikhula ngemandla nemkhuba wekukhansa. Inelikhono lekukhicita lelisetulu, lelihambela emkhatsini wa 20t/ha kuya ku 28t/ha.

Kuvutfwa

Emagilebisi avutfwa ngasekupheleni kwesikhatsi, kusuka ekupheleni kwenyanga yeNdlovana kuya phakatsi kwenyanga yeNdlovu.

Emagungungemence

Lenhlobo ikhokha lamancane, layindingilizi, lacinile-lancama emagungumence lajika abeluhlata losasibhakabhaka loya kumnyama nasekavutsiwe. Ngaphansi kwetikhatsi letingatsandzeki, lamavini angakhokha intalo/inhlanyelo leluhlata yemagilebisi.

Emacembe

Lamacembe asemkhatsini kuya kulamakhulu ngelinani anelibala leliluhlata lotopele, eme ngekucija phindze anemakona lasihlanu.

Tilokatana Nemagciwane

Lenhlobo ayitfolwa ngumuhlwa waphansi naloyimphuphu. Idzinga lilanga leliningi kwentela kuvutfwa kahle kanye nekukhula kwelibala.

Kusetjentiswa

Inombolo yenhlobo yinye yePetit Verdit lekhicitwa eNingizimu Afrika, beyikhula ngalokucine kahle ngetikhatsi letengcile. Iphindze isetjentiswa ekwenteni inhlobo ye Bordeaux, kanye, nawenta Sibonelo, iCabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc noma Malbec.

Kuvelela/Sinongo

Lenhlobo ikhokha inhlobo yemagungumence nemantongomane. Tinongo tetitselo letitimiselako takhekha uma emavini asendzaweni lesetulu ngesimo selitulu ngesikhatsi senyanga ye Ndlovana. Lewayini imunyama kakhulu nendingilizana lesalukhwebeletana.

Translated by Phindile Malotana