Petit Verdot

© Glenneis Kriel

Ihlathululo

I-Petit Verdot mhlobo wamaderibe onzima, ngokwesintu waziwa ngendlela yama-Bordeaux-style blends. Igama lawo lihlathulula bonyana ngomncani ohlaza zatjani, ngesi-French, lihlathulula ubudisi bokufumana amamomori wokuwathuthukisa nakuwakhulisa ngesikhathi sobujamo obupholileko.

Amaphesende wamaderibe la akakaqinisekiswa, kodwana kunezwangobatjho ethi kungenzeka bonyana asuselwa emhlobeni we-ancient Albanian, i-Balisca, nofana adabuka ekutjhugulukeni okuphakathi kwamaderibe womhlobo womango.

Imvelaphi/Indabuko

Njengombana indabuko ekungiyo yomhlobo lo ingaziwa nje, umhlobo lo ubonakala kwanga ukhiqizwe e-Bordeaux esewula-tjhingalanga ye-France isikhathi eside ukudlula i-Cabernet Sauvignon.

Umhlobo lo ukhe wathathwa njengoqakatheke khulu ukudlula i-Cabernet Sauvignon e-Bordeaux, kodwana idumo lawo lawa ngokukhamba kwesikhathi ngebanga leenkinga zokuvuthwa kanye neentjhijilo zemikhiqizwawo. Ukudabuka kwe-phylloxera ngeminyaka yabo-1800s kanye nombethe nofana irhwaba lango-1956, kwabanga ukwehla okhulu emkhiqizweni womhlobo lo e-France.

Amanye Amagamawo

Amagamawo amanye afaka hlangana: I-Petit Verdau, Petit Verdot noir, Verdau, Bonton Blanc, Bouton, Carmelin, Heran, Lambrusquet noir, Verdot kanye ne-Plant de Palus.

Umkhiqizo weSewula Afrika

Iplasi le-Welgemeend Wine Estate kubonakala kwanga kwaba ngelokuthoma ukutjala iimvini ye-Petit Verdot ngomnyaka ka-1975. Indawo yomkhiqizo eseSewula Afrika besoloko ikhulu njalo, ukulandela ukufakwa kwawo ukusuka kilawo we-France ngabo-1990s.

Umkhiqizo Weemphande

Ukutjalwa kweemvini ye-Petit Verdot kukhule khulu ukusuka ngabo-1990s, ngokuthi iSewuala Afrika ifake khudlwana ngamahegere ama-75ha ngaphasi komhlobo lo ngo-2016. Umhlobo lo utjalwe kizo zoke iimphande zemikhiqizo yamawayini wenarha le, kuthi i-Stellenbosch sifake khudlwana ngokuthatha indawo ekulu ngaphasi komkhiqizo, bese ilandelwe yi-Paarl kanye ne-Robertson.

Ukukhula Kwawo

Umhlobo lo ukhula ngamandla khulu kanye nomukghwawo wokukhakhaba. Unomkhiqizo ophezulu obalelwa phakathi ema-20 t/ha to 28 t/ha.

Ukuvuthwa Kwawo

Amaderibe la avuthwa ngokukhamba kwesikhathi phakathi esikhathini sonyaka, ukusuka ekupheleni kwenyanga kaMhlolanja ukuya phakathi enyangeni kaNtaka.

Amamomori

Umhlobo lo ukhiqiza amamomori amancani, arondo, wamakelo aqinileko avame ukutjhuguluka abenzima nasele azokuvuthwa. Ngaphasi kobujamo angazwani nabo, imivini ingakhiqiza amaderibe ahlaza satjani anganayo imbewu.

Amakari

Amakari makhulu ngesilinganiso esiphakathi ukuya kesikhulu begodu anombala ohlaza satjani okunzima, anesakhiwo neencenye ezineempenda ezihlanu.

Iintjhabalalisi kanye Namalwelwe

Umhlobo lo uhlukunyezwa khulu kukonakala okubizwa nge-mildew kanye ne-powdery. Udinga ilanga elinengi ukuthi uvuthwe kuhle kanye nokuthuthuka kwamabalawo.

Umsebenzawo

Inani lemihlobo engakavangwa ye-Petit Verdot ekhiqizwe eSewula Afrika, besoloko ikhula khulu eminyakeni elisumi edlulileko. Injalo nje isetjenziselwa ukwenza imivango ebizwa nge-Bordeaux-style blends, isibonelo kungaba yi-Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc nofana i-Malbec.

Inambitho

Umhlobo lo ujayeleke ngokukhiqiza inambitho lamamomori kanye namantongomana. Inambitho layo elijiyileko likhiqizwa lokha isivini sisemazingeni aphezulu womtjhiso ngenyanga kaMhlolanja. Iwayini ibanombala omnyama khulu kanye nencenye yesiphetho enzima okuphephula.Translated by Johannes Nkosinathi