Petit Verdot

© Glenneis Kriel

Tlhalošo

Petit Verdot ke mohuta wa morara o moso, gagolo o šomišwa go dira motswako wa setaele sa Bordeaux. Leina la mohuta wo ka se French ke “E nnyane, e tala” le bolela ka boimo bja go tšweletša dithetlwa le go di godiša ka nako ya boemo bja boso bjo fodilego. Phesente ya morara ga e tsebagale, e fela go na le pelaelo ya gore e ka e tšwa go mohuta wa ancient Albanian , Balisca, goba e ka be e tšwa go phetegong gare ga mohuta wa serapa sa morara sa naga.

Tlholego

Le ge tlholego ya mohuta e nepilego e sa tsebege, mohuta o bontšha o tšweletše mo Bordeaux kua southwest ya France go feta Cabernet Sauvignon. Mohuta wo, o kile wa ba bohlokwa go feta Cabernet Sauvignon mo Bordeaux, e fela tumo ya ona e ile ya fela ka lebaka la bothata bja go butšwa le bothata bja tšweletšo. Palega ya phylloxera ka mengwaga ya 1800 le serame sa ngwaga wa di ile tša theoša tšweletšo ya mohuta mo France.

Main a Mangwe

Mahlalošetšagotee a mohuta wo ke: Petit Verdau, Petit Verdot noir, Verdau, Bonton Blanc, Bouton, Carmelin, Heran, Lambrusquet noir, Verdot le Plant de Palus.

Tšweletšo mo Afrika Borwa

Polase ya Welgemeend Wine Estate e bontšha e le polase ya mathomo ya go bjala dirapa tša Petit Verdot vines ka 1975. Lefelo la tšweletšo mo Afrika Borwa le oketšegile kudu morago e be go latela mafahla a go tshepiša a se French, ao a rekilwego ntleThe ka 1990.

Dilete tša Tšweletšo

Dibjalo tša dirapa tša Petit Verdot di godile kudu go tloga ka ngwaga wa 1990 gomme Afrika Borwa e ile ya thuša ka palo ya go lekana le 750 ha ya mohuta ka 2016. Mohuta o bjetšwe dileteng kamoka tša tšweletšo mo nageng e be go latela Paarl le Robertson.

Go Gola

Mohuta o gola ka maatla e bile o rata go khukhunya. Mohuta o na le tšweletšo ya godimo, ya magareng a go lekana le 20 t/ha to 28 t/ha.

Go Butšwa

Merara e butšwa morago ga nako, magareng a sehla, go tloga mafelelong a Febereware go fihla magareng a Matšhe.

Dithetlwa

Mohuta o tšweletša dithetlwa tše nnyane, tša sebopego sa nkgokolo, letlalo le le sese gomme le fetoga mmala le be tala ge le butšwiltše. Ge boemo bja boso bo se botse, dirapa di na le go tšweletša merara e tala ya go hloka.

Matlakala

Matlakala ke a magolo nnyane gomme a na le mmala o tala le mathoko a mahlano.

Dikhukhwane le Malwetši

Mohuta o bokoa go downy mildew le powdery. Mohuta o hloka letšatši kudu gore o kgone butšwa le go hwetša mmala.

Šomišo

Palo ya mohuta o tee wa Petit Verdot tše tšweletšego mo Afrika Borwa di ile tša oketšega kudu mengwaga ye lesome e fetilego. Mohuta o be o dira gape metswako ya setaela sa Bordeaux bjalo ka Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc goba Malbec.

Tatso

Mohuta o tšweletša mohlodi wa thelwa le dikoko. Ge dirapa di le gare ga themperetšha ya godimo ka nako ya Febereware, mohuta o kgona go tšweletša mohlodi wa dienywa. Mohuta ke o moso e bile o na le mmala wa purapura mo thoko.

Translated by Lebogang Sewela