Kuhlanyelwa kwe Parsley

© Louise Brodie

Kukhokha Kancane

Kukhokha kancane kwe parsley kusuka etindumbini kuphela.

Indlela yeKuhlanyela

Kuhlanyelwa kwe titjalo letincane te parsley kanye nekuhlanyelwa tinjalo kwenteka ngesandla kanye nemushina. Kuhlanyela kanjalo kungaba tinhlavu letimashumi lasihlanu ngelimitha linye emulayinini kwentela kuciniseka kutsi iparsley ima ngekugcwala. Khokha muva kuleso sitjalo lesidzinga kwentiwa njalo uma kudzingeka.

Kuvula Sikhala

Titjalo kumele tivulwe tishiyane ngemasentimitha lalishumi emilayinini lengemasentimitha lamashumi lamabili kuya kumashumi lamatsatfu ngekushiyana. Loku kungetitjalo te parsley letitinkhulungwane letimakhulu lamatsatfu kuya kutinkhulungwane letimakhulu lamane nemashumi lasihlanu ngelihekitha. Imilayini ifuna kuphindze ishiyelwe sigulumba kanjalo nekufutsa kanye netintfo tekuvuna.

Sikhatsi Sekulima

Lima tindumbu te parsley ekungeneni kwentfwasahlobo bese wetama kushiya sitfwatfwa sekugcina. Ngisho noma iparsley ingavumelani nesitfwatfwa kumcoka kuyigwama nayicala kuhluma. eNingizimu Afrika kusemkhatsini-wenyanga yeNgci. Etindzaweni tebusika lobusemkhatsini, ekupheleni kwelihlobo noma ekungeneni kwelikwindla kuhlanyela kungenteka enhlanyelweni ekungeneni kwentfwasahlobo noma ngesikhatsi setinyanga tasebusika.

Sikhatsi Sekulima

Yenta titjalo letincane te parsley endlinileluhlata ngesikhatsi senyanga yeNhlaba na Kholwane. Loku kutotfola emaviki lamubalwa esikhatsini sekukhicita. Hlanyela letitjalo letincane ngaphandle nasetimasentimitha lalishumi nesihlanu ngebudze. Loku kungaphindze kwenteke emkhatsini-wenyanga yeNgci.

Sikhatsi Sekuhluma

Kusuka ngesikhatsi letindumbu tihlanyelwa kuze kubesikhatsi sekucala sekuvuna kungenteka emavikini elishumi nakubili. Ngemuva kwaloko le parsley ingavunwa emahlandla lamatsatfu kuya kulamane nangetulu. Juba le parsley emasentimitha lalishumi nesihlanu ngetulu kwemhlaba lokuvumela emahlanga lamaningi kanye nelicembe linye noma mabili kutsi akhule. Sikhatsi sekuvuna lokulandzelako kungaba ngemaviki lasihlanu kantsi njalo ngemaviki lasihlanu ngesikhatsi seluhlobo lonkhe.

Kuvundzisa

Vundzisa ngekuya kweluhla lwemhlabatsi lokwenteke emhlabatsini ngaphambi kwekutsi kulinywe. Sebentisa ema kg langaba ngemakhulu lamabili a 3:1:5 ngaphambi kwekulima ngetulu kwemhlabatsi longemasentimitha lalishumi. Linani lelifanako la 3:1:5 futsi, gcokisa ngasemaceleni esitjalo emilayinini ngesikhatsi sitjalo se parsley singemasentimitha lamashumi lamabili ngekuphakama, kumele kukhonakale kuze kube sikhatsi sekucala sekuvuna. Faka linani lelifanako la 3:1:5 ngemuva kwekuvuna lokunye ngemuva kwalokunye.kudla emacembe kuphindze kulungile kwentela kutfutfukisa emacembe layimphilo.

Kunisela

iParsley inendlela leshona kancane yetimphandze ngako iyincelencele enkingeni yekuba mantana. Ngulapho ke kubaluleke khona kugcina lomhlabatsi ebangeni locwayiswe ngalo kwenela inhlobo yemhlabatsi. Faka kwekufundza bumantana kwentela kugadza lokukahle. Inkinga itokhula kancane phindze kukhokhe kancane emacembe ekuvunwa.
iParsley inganiselwa ngalokunisela indzawo leningi noma ngematfonsi. Ematfonsi nguwona ayintfo lekahle njengoba agcina lamacembe omile bese lendlela yekunisela indzawo lenkhulu ingabulala lokutsamba kwesitjalo. Emacembe lamantin kungenta kukhula kwemagciwane. Ngekushiyana kwesimo selitulu kanye nekushisa noma kubandza iparsley idzinga kuniselwa lokumamilimitha langemashumi lamatsatfu nesihlanu kuya kumashumi lamane ngeliviki. Niyacwayiswa kutsi nisakate loku kunisela ngekufaka ngetulu kwakubili kuya kukutsatfu ngeliviki. Emihlabatsini yematje lamancane kunisela kungaba yintfo ledzingekako ngalokujwayelwe njalo ngelilanga lesibili. Emacembe netjani lokufile niyacwayiswa ngako njengoba loku kwehlisa umoya. Loku kutophindze kugadze kujakeka kwelikhula. Lokufile kwemapulasitiki noma kwalokukhicitwa etintfweni letiphilako kungasetjentiswa.

Translated by Phindile Malotana