Kunakekelwa kwe Nhlanyelo ye Parsley

© Louise Brodie

Kuguculwa kwe Nhlanyelo

Gucula noma nguyiphi inhlanyelo yemndeni lohlukile bese wetama kugucula iminyaka lemibili kuya kulemitsatfu ensimini lefanako.

Kukhokha - emathani ngelihekitha

Kunakekela
emathani lamane lamasha, 0.5 wemathani lomile
Silinganiso
emathani lalishumi lamasha, emathani lomile lamabili
Lokuhle
emathani lalishumi nesihlanu kuya etulu lamasha, emathani lasihlanu kuya etulu lomile

Kuvuna

Kushiyana ngelinani lekusebenta, kuvunwa kwe parsley kwenteka kabili ngesandla nangemushina. Kuvuna katsatfu kuya kulokusihlanu kungenteka kusuka esitjalweni lesifanako.
Uma uvunela iparsley lensha kubalulekile kuvuna ekuseni nakupholile kwentela kuvikela kugobana bese iyafa nekutfola lamacembe aye endzaweni lepholile ngekushesha ngemuva kwekuyivuna.
Vuna iparsley ngekomisa ekuseni lokufutfumele phindze ubenesiciniseko kutsi lamacembe ayoma. Juba loluhlanga lube ngemasentimitha lalishumi kuya kulalishumi nesihlanu ngetulu kwemhlaba nemacembe lamanye lasele kulesitjalo kwentela kutsi aphindze ahlume futsi.

Kugcina

Kugcinwa kwe parsley lensha kumele kube ku 1°C kuya ku 2°C kanye nesimo lesitfumele nekubamantana lokungetulu kwa 90% ngesilinganiso sekugcinwa kwemaviki lasiphohlongo.
Kugcinwa kwe parsley leyomile kumele ibe sendzaweni levalekako bese igcinwa endzaweni, lepholile leyomile.

Tilwanyana

Tilwanyana letijwayelekile te parsley ngema aphids-tilwanyana letincane letimunya ijusi yesitjalo, army worms, nematodes, emaslugs, snails-iminenkhe, snout beetles-emabhungane etimphumulo, emathrips nema weevil.

Tifo

Downey mildew-umuhlwa waphansi, leaf spot-emabala elicembe, powdery mildew-umuhlwa wemphuphu
Kumcoka kutfola secwayiso lwesimo sendzawo kanye nekuvikeleka kwenhlanyelo ye parsley lesisuka kulosehhovisi noma lowati kabanti ngenhlanyelo.

Translated by Phindile Malotana