Ukutlhogonyelwa Kwestjalo se-Parsley

© Louise Brodie

Ukudlheganiswa Kwentjalo

Dlheganisa esinye nesinye istjalo somndeni ohlukileko ulinge ukuzidlheganisa ngemva kwemveke ezintathu esimini yinye.

Isivuno - Amatani Qobe i-Hectare Ngonyaka

Esitlhogonyelweko
4 amatani afretjhi
0.5 yamatani omileko 

Esilingeneko
10 yamatani afretjhi
2 yamatani omileko 

Esihle
15+ yamatani afretjhi
5+ yamatani afretjhi omileko 

Ukusivuna

Okay ngokobana ibubulo nanyana isimu yakho ingangani, ukuvunwa kwe-parsley kwenziwa ngomtjhini kanye nangezandla. Esingavunwa kabili ukuya kahlanu estjalweni sinye.

Lokha nakuvunwa i-parsley efretjhi kuqakathekile ukuvuna ekuseni kusapholile kukhandela kobana ibune begodu kwenza bona amakari aphole ngemva kokuwavuna.

Vuna i-parsley ukuze yome ekuseni nakufuthumeleko begodu uqiniseke kobana amakari omile. Sika isiqu ku-10 ukuya ku-15 cm ngaphezulu ehlabathini utjhiye ezinye iintjalo eziseleko estjalweni ukwenzela kobana zikhule msinya.

Ukubekwa

Ukubekwa kwe-parsley kufanele kube hlangana kwe-1°C ukuya ku- 2°C enobuswe obudlula ku-90% ibekwe iimveke ezibunane.

Ukubekwa kwe-parsley eyomileko kufanele kwenziwe emumathini ezivaliweko, begodu ibekwe endaweni eyomileko.

Iinunwana

Iinnunwana ezijwayeleke ku-parsely yi-aphids, army worms, nematodes, slugs, snails, snout beetles, thrips kanye-weevils.

Amalwelwe

Downey mildew, leaf spot, powdery mildew.

Kuhle kobana uthole usiyazi owazi ngobujamo bendawo yekhenu kanye nokuvikelwa kwentjalo ze-parsley ku-extension officer yangekhenu kanye nakusiyazi wentjalo.

Translated by Busisiwe Skhosana