Ukutjala I-Parsley

© Louise Brodie

Ukuyitjala

Ukutjalwa kwe-parsley itjalwa ngembewu kwaphela.

Indlela Yokuyitjala

Ukutjalwa kwembewu ye-parsley kwenziwa ngembewu kusetjenziswa isandla kanye nemitjhini. Tjala ehlabathini imbewu eziyi-50 ereyini eliyimitha ukuqiniseka kobana zimila kuhle. Ungayikhipha lada uyitjale ngendlela oyifuna ngayo.

Iinkhundla

Lintjalo kufanele zenzelwe iinkhundla eziyi-10 cm emareyini ahlukene nge-20 cm ukuya ku-30 cm. Lokhu kungaba yi-300 000 ukuya ku-450 000 wentjalo ze-parsley ehekutheni. Amareyi kufanele atjhiywe ukwenzela kobana iintrege kanye nemitjhini yokuspreya neyokuvuna irhone ukudlula.

Iskhathi Sokutjala

Tjala imbewu ye-parsley ekuthomeni kwetwasahlobo ukwenzela kobana ingabanjwa mbethe wokugcina. Nanyana i-parsley ingasabi umbethe kungcono ukobana ingabanjwa ngiwo lokha nayisathoma ukumila. Esewula Africa lokhu kungenziwa ngoRhoboyi. Endaweni ezinobusika obungasimakhaza khulu, lada ehlobo nanyana ekuthomeni kwesiruthwana ingatjalwa entjalweni ekuthomeni kwetwasahlobo nanyana ebusika.

Iskhathi Sokutjala

Yenza imbewu ye-parsley kuma-greenhouse ngoMgwengweni ukuya kuVelabahlinze. Lokhu kuzokwenza bona uthole amalanga ambalwa wokukhiqiza. Tjala amaplantjisi phasi ehlabathini lokha nasele amade nge-15 cm. Lokhu kungenziwa godu phakathi kwakaRhoboyi.

Kusukela ngeskhathi imbewu itjalwa ukufika lokha nayivunwa kokuthoma kungenziwa iimveke eziyi-12. Ngemva kwalokho i-parsley ingavunwa kathathu ukuya kane. Sika i-parsley ku-15 cm ngaphezu kwehlabathi ukuyivumela kobana ithole isiqu esaneleko utjhiye godu amakari amabili ukuya kwamathathu ukobana imile godu. Ungayivuna godu ngemva kwemveke ezihlanu ihlobo loke.

Ukuyivundisa

Vundisa ngokuya ngokuhlolwa okwenziwe ehlabathini ngaphambi kokobana utjale. Sebenzisa i-200 kg ye-3:1:5 ngaphambi kokobana uyitjale ehlabathini engaphezulu eyi-10 cm. Faka inani elifanako Le-3:1:5 godu, lifake ehlangothini emareyini we-parsley lokha iintjalo zayo nasele ziyi-20 cm ngobude, inanely lizokwanela kuze kufike iskhathi lapha uyivuna kokuthoma. Faka inani elifanako le-3:1:5 ngemva kokobana uyivune iinkhathi ezilandelanako. 

Ukuyithelelela

I-Parsley inemirabhu engatjhingeliko njeke iyazwela lokha nayigandeleleke ngokomkhumbulo okubangwa bubuswe. Njeke kuqakathekile kobama ihlabathakho uyitlhogomele ngokuya ngokwesiluleko osiphiwe ngomhlobo wehlabathi onayo. Faka imitjhini efunda ubuswe ukobana ihlale ihlola izinga layo. Ukugandeleleka ngokomkhumbulo kuzokwenza bona ikhule kabuthaka begodu ikhiqize iintjalo ezimbala ezingavunwa.

I-Parsely ingathelelelwa ngokusebenzisa i-sprinkler nanyana i-drip. i-Drip nanyana kunjalo yihle ngebanga lokobana amakari ayoma begodu i-sprinkler singona iintjalo ezithambileko. Lintjalo ezimanzi zingabanga kobana kuvele iinkowani. Ukuya ngokobana ubujamo bezulu bunjani kanye namazinga womtjhiso i-parsley itlhoga ukuthelelelwa ngamanzi ayi-about 35 ukuya ku- 40 mm ngeveke. Ehlabathini eyisanda kungatlhogeka kobana uthelelele qobe ngemva kwamalanga amabili. I-Mulching uyeleliswa kobana wenze yona ngebanga lokobana yenza bona amanzi angapheli msinya eentjalweni. Lokhu kuzokulawula ukumila kwekhula. Iplayistiki kanye ne-mulching eyenziwa ngaphandle kokuebenzisa amakhemikhali kungasetjenziswa.

Translated by Busisiwe Skhosana