I-Parsley

© Louise Brodie

Ibizo lesayensi: Umbelliferae
Ibizo elijwayelekileko: I-Parsley

Istjalo se-parsley sivela e-tjonalanga ye-Europe kanye nepumalanga ye-Africa. Namhlanje sitjalwe ephasini loke itjalelwa amakaraso omileko nafretjhi. Kunemihlobo emibili ye-parsley enekari elimakhelsi eqine kancani i-(Crispum), nethambileko esipara ye-Italy i-(Neapolitanum).

Ukutlhadlhulwa Kwestjalo

Istjalo se-parsley sikhiqiza iphunga elimnandi elithambileko elinamakari amnandi emnyakeni wokuthoma ,nange ivunyelwe kobana ikhule kuze kube mnyaka wesibili lapha iba khona yimbewu. Imrabhu oqinile omnandi nange uvunwa emnyakeni wesibili ngemva kokobana sele ivuniwe. Umuthi we-parsley ukhula ube yi-40 cm ngobude begodu ukhiqiza iziqu ezithambileko ezinamakari.

Amakari ahlaza okukhanyako we-italian flat leaf parsely athambile ondile begodu athandwa ma-chef amanengi. Amakari we-curly leaf parsley aqine kancani kodwana nawo amnandi begodu angasetjenziselwa ukuhlobisa ukudla ngebanga lokobana aqaleka afretjhi iskhathi eside.

Abakhiqizi abanengi batjala i-parsley qobe nyaka.

Ukusetjenziswa Kwayo

I-parsley ilinyelwa amakari wayo anephunga elimnandi, begodu isetjenziswa ifretjhi nanyana yonyisiwe isetjenziselwe ukupheka ukufaka umnambitheko ekudleni nanyana ifakwa emasaladini.

I-parsley yaziwa nange zinga layo eliphezulu le-vitamin C.

Iintlhogeko Zehlabathi kanye Nokuyilungisa

I-parsley iba yihle khulu ehlalabathini eyisanda ezele ama-organic matter. Ikhula kuhle ehlabathini ene-pH ehlangana kwe-6 ukuya ku-7.

Lokha nawulungisa ihlabathi lapha uzokutjala khona kuqakathekile kobana ufake umanyoro ongakenziwa ngamakhemikhali nanyana ikhompowusti ehlabathini. Lokhu kufanele kupetelwe kusele inyanga ngaphambi kokobana utjale ukupha ikhompowusti iskhathi sokobana ingenelele begodu uphe nekhula ithuba lokobana limile. Ihlabathi ayifakwe i-disk harrow evekeni ngaphambi kokobana utjale ukususa ikhula godu. Harigela isivundisi esifakwa ngaphambi kokobana utjale kanye nama-trace element ngaphambi kokobana ufake i-parsley. 

Ubujamo Bezulu

I-parsley ikhula kuhle emazingeni womtjhiso ahlangana kwe-14°C kanye ne-26°C. Itlhoga kobana ihlabathi ibe hlangana kwamazinga womtjhiso ahlangana kwe-15 ukuya ku-20°C. Istjalwesi asithandi umbethe.

Imihlobo Yentjalo

Imihlobo ye-parsley etjalwa ngomncopho wokwenza inzuzo ethandwako yi-Banquet, Champion, Evergreen, Italian curled, Italian Flat, Moss, Pagoda kanye ne-Triple Curl.

Kuhle ukuthola iseluleko ngendlela zokuyitjala ekampanini ethandwako yembewu kobana ngimuphi umhlobo omuhle ongafanelana nobujamo bemaraga ozimisele ukuyithengisela.

Kuhle ukwazi imaraga yakho ozoyithengisela i-parsley ngaphambi kokobana uyikhiqize.

Translated by Busisiwe Skhosana